:en the cadets from the 16th class started with their graduation: :mk одбранета првата дипломска работа од 16-та класа на питомци:

24.07.2016

ENGLISH

On 22.07.2016, the cadet Marija Knezevic from Montenegro has successfully finished her graduation thesis on the subject “The use of Social Media for intelligence analysis”. This thesis, as the cadet explains, is a result of a long-term and intensive process of research in collaboration with her mentor lieutenant colonel Jugoslav Ackoski, Ph.D.

The thesis has been elaborated through various phases which include data collection, use of an analytic method for conducting analysis, analysis, and all that with one main goal – achieving veracious results. The thesis presented by Marija Knezevic has been assessed with the highest grade, in accordance with the opinion of the commission, which was composed of the president of the commission, colonel Metodija Dojcinoski, Ph.D., in collaboration with lieutenant colonel Mitko Bogdanski, Ph.D. and her mentor lieutenant colonel  d-r Jugoslav Ackoski.

Cadet Marija Knezevic is at the same time the first cadet who has graduated from the engineering branch. After the graduation, Marija gives her gratitude to the professors and colleagues for their support during her studies at the Military Academy, to the subjects of the engineering battalion for the professional knowledge, skills, and experience they shared with her and from here she will carry only words of praise.

MACEDONIANНа ден 22.07.2016 година питомецот Марија Кнежевиќ од Црна Гора успешно го одбрани својот дипломски труд на тема „Користење на социјални мрежи за анализа на разузнавачките податоци“.

Овој труд, како што објаснува питомката, е резултат на еден долготраен и интезивен процес на истражување во соработка со нејзиниот ментор пполк. д-р Југослав Ачкоски. Темата е разработена низ повеќе фази кои опфаќаат собирање на податоци, употреба на аналитички методи за правење на анализа и анализа, се со цел да се дојде до резултатот. Одбраната на пит. Марија Кнежевиќ е оценета со највисока оценка, согласно ставот на комисијата, која ја сочинуваа: претседател на комисија, полк. д-р Методија Дојчиноски, со соработка со пполк. д-р Митко Богданоски, и менторот пполк. д-р Југослав Ачкоски.

Пит Марија Кнежевиќ е воедно и првиот питомец што дипломираше од родот инженерија. Марија по дипломирањето им се заблагодари на своите професори и колеги за несебичната поддршка која и ја даваа за време на нејзиното школување на Воената Академија, и на припадниците на инженерискиот баталјон за пренесеното стручно знаење, и оттука ќе носи само пофални зборови.