Листа на кандидати кои ја поминале проверката-селекција на земја конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии з

20.07.2016

Листа на кандидати кои ја поминале проверката-селекција на земја

бр.

Презиме

Име

1.

Јанушевски Стефан

2.

Тотиќ Алмина

Конкурсна комисија:

   -  д-р Југослав Ачкоски, доцент, потполковник,претседател; с.р.
   -  д-р Димитар Богатинов, капетан, заменик претседател; с.р.
   -  Јулијана Петковска, постар водник, секретар и член; с.р.
   - Ивица Стојановски, потполковник, член с.р.
   - Фисник Алими, капетан,член
 
 
  Листа на питомци кои ја поминале проверката-селекција на земја

бр.

Презиме

Име

1.

Василев Никола

2.

Тошевски Михајло

3.

Стоименов Јане

4.

Ангелов Бојан

5.

Садику Миѓен

Конкурсна комисија:

   -  д-р Југослав Ачкоски, доцент, потполковник,претседател; с.р.
   -  д-р Димитар Богатинов, капетан, заменик претседател; с.р.
   -  Јулијана Петковска, постар водник, секретар и член; с.р.
   - Ивица Стојановски, потполковник, член с.р.
   - Фисник Алими, капетан,член