СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ТЕСТИРАЊЕ МАТЕМАТИКА на ден 15.07.2016 (ПЕТОК) на Воена академија најдоцна до 09:00

13.07.2016

 

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА

КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ТЕСТИРАЊЕ МАТЕМАТИКА

на ден 15.07.2016 (ПЕТОК) на Воена академија најдоцна до 09:00


реден број

(ID)

Име, татково име и Презиме

Резултат

Забелешка

1

1

АНДРЕЈ Славчо ВАСИЛЕВ
2

3

ВИКТОРИЈА Горан ЗДРАВКОВ
3

4

ФИЛИП Сашо МЛАДЕНОВСКИ
4

10

ИВАН Ангелче ГОЧЕВСКИ
5

11

КРИСТИЈАН Витко СОФРОНИОСКИ
6

12

АЛЕКСАНДАР Виктор КРАЛЕВ
7

13

ДРАГАН Јанче ДАНИЛОВ
8

14

МАРИО Слободан ТРИШОСКИ
9

15

МОНИКА Перица МИХАИЛОВСКА
10

16

ДЕНИЦА Тодор ЦАЦКОВА
11

19

БОЈАН Трендо АНДОНОВ
12

20

БОЈАН Љупчо ТРАЈКОВСКИ
13

21

МАРТИН Влатко БЛАГОЕВСКИ
14

22

ВИКТОРИЈА Менде ЈАНЕВСКА
15

23

ФИЛИП Дарко ЈОРДАНОСКИ
16

24

АНГЕЛА Горан СТАВРОВА
17

25

АЛЕКСАНДАР Бобан ПЉАЧКОВСКИ
18

26

АЛЕКСАНДАР Славче ЦВЕТАНОВСКИ
19

28

СИМОНА Драганчо ИЛОВА
20

29

СТЕФАН Ѓорѓи СТОЈАНОСКИ
21

30

ФИЛИП Гоце КОЦЕВСКИ
22

32

ДИЈАНА Славе ИГЕВСКА
23

34

ПЕТРЕ Горан РИСТОВСКИ
24

37

ЈЕТОН Јлмас АЈДАРИ
25

39

ИВАНА Марјан ДИМКОВСКА
26

40

ТОМИСЛАВ Марјан ДИМКОВСКИ
27

41

ВУКИЦА Игор БОГДАНОВСКА
28

43

АЛЕКСАНДАР Горанчо МАКСИМОВ
29

44

ГОЦЕ Горан СОФЕСКИ
30

45

ДИМЧЕ Бојан КАРТИНОВ
31

46

КЕТИ Павле ФИЛИПОВСКА
32

50

АНГЕЛА Марјан НИКОЛОВСКА
33

51

ДРАГАНЧО Јовица ЈАКОВЛЕВСКИ
34

52

СОТИМИР Мирослав ТОМЕВСКИ
35

54

ИВОНА Зоран СТОЈАДИНОВИЌ
36

55

ХРИСТИНА Тоде ПЕТРЕСКА
37

56

ТРАЈЧЕ Зоран ПЕТРОВСКИ
38

57

ДИОНИС Нехат УКШИНИ
39

58

МИРКО Сашко ДОДЕВСКИ
40

59

СТЕФАНИЈА Далибор ЃОРЃИВСКА
41

60

ТУГАЈ Таџетин СЕЈФУЛА
42

62

НИКОЛА Кирче СПАСОВ
43

63

ДИЈАНА Гоце ЈАКИМОВСКА
44

64

ЈОВАН Зоран ЧИПЛАКОВСКИ
45

66

МИЛОШ Драган АЛЕКСИЌ
46

67

НИКОЛЧЕ Стево СТОЛЕСКИ
47

68

СТЕФАН Злате МИЛОШЕВИЌ
48

70

ИЛЕ Ванче ШОПОВ
49

71

АНЃЕЛО Далибор МАЏОСКИ
50

72

ЕРЕН Хаљиљ АБДУЛАХ
51

73

МАРТИНА Дејан ЈАКИМОВСКА
52

75

КРИСТИЈАН Раде СЕКУЛОВСКИ
53

76

ВЕСА Беким АЈДИНИ
54

77

АЛЕКСАНДАР Бошко МОЈСОСКИ
55

79

КРИСТИЈАН Ацо ПОПОВСКИ
56

80

ФИЛИП Божо КОЧОСКИ
57

82

БОБАН Никола ПАВЛЕСКИ
58

83

НИКОЛА Александар ЃОРЃИЕВ
59

84

СЕЛИМ Несрет НОВОБРДАЛИЈА
60

86

АЛЕКСАНДАР Богољуб РУФЧЕСКИ
61

87

ЈАСМИНА Димче НАУНОВА
62

88

БОЈАН Спасе ЈОВЕСКИ
63

89

ВЕЛИМИР Сашо ЃОРЃИЕВСКИ
64

95

МИХАИЛ Стефан СКЕПАРОВСКИ
65

96

АЛТИН Зулфер ЉУТФИУ
66

97

МОНИКА Кирил МИТРЕВСК
67

99

ПЕТРУШ Горан СТОЈАНОВСКИ
68

101

БОБАН Климе ЦВЕТКОВ
69

102

ВИКТОР Борис ЃОРЃИОСКИ
70

103

КРИСТИАН Таќо СТОЈАНИ
71

109

ГОРДАН Томислав ЈАНЕВСКИ
72

110

ПЕРИЦА Чедомир КИПРИЈАНОВИЌ
73

113

КАЛИНА Киро КИРОВА
74

116

АЛЕКСАНДАР Зоран ТРАЈКОВСКИ
75

118

БЕРАТ Џемаил АЗИЗ