Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје

28.04.2016

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

            Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, по конкурсот објавен на ден 15.01.2016 година во дневните печати Дневник и Коха се продолжува до 01.07.2016 година.
Со почит,
Воена академија