:en military academy general mihailo apostolski co-organizer of a nato advanced research workshop in the field of cyber defence: :mk воената академија генерал михаило апостолски ко-организатор на нато напредна истражувачка работилница од областа на сајбер

24.04.2016

ENGLISH
In the period, 11-13 April 2016, the Military Academy, along with the Old Dominion university in USA and Kiev University in Ukraine, were co-organizers of the Advanced Research Workshop “A Framework for a Military Cyber Defence Strategy”, which took place in Norfolk, USA.

Co-organizers of the activity were Assoc. Prof. Dr. Mitjko Bogdanoski, LtCol from the Military Academy, Ph.D. Kenneth Geers, from the Kiev University and Unal Tatar, from the Old Dominion University

The workshop was opened by Dr. Bogdanoski, with a presentation on the topic “Facing the New Cyber Security Challenges in the Age of Advanced Cyber Threats”.

A significant contribution to the workshop gave Assoc. Prof. Dr. Metodi Hadzi-Janev, Col, who was a moderator of the session “Integration of Cyber Power to Military Power” and also closed the first open part of the workshop with a presentation on the topic "Applicability of the Law of Armed Conflicts to Cyber Operations".

The aim of the workshop was to offer a platform for experts from various fields to come together and share their opinions about how to create efficient cyber security strategies for armed forces and how the contents of such strategies will be devised. The content of the workshops ranged from the experiences of the cases of cyber military units to the discussions of the contested cyber military definitions. Sharing experiences and learned lessons from past incidents contributed all workshop participants’ cyber security understanding and stimulated them to deliberate more on creating well-tailored and efficient cyber security strategies for their countries’ armed forces.

A number of experts from NATO and Partner countries, as well as from international organization, took place at the conference, including experts from:
 • Military Academy “General Mihailo Apostolski”, R. Macedonia – co-organizer,
 • Old Dominion University, USA – co-organizer,
 • Kiev University, Ukraine – co-organizer,
 • Ambassador Sorin Ducaru, NATO Assistant Secretary General (Video message),
 • NATO CCD-CoE, Estonia,
 • NATO Supreme Allied Commander Transformation, USA,
 • US Department of Defense,
 • Leiden University, Nederland,
 • National University of Defense, USA,
 • Stroz Friedberg, USA,
 • Euro-Atlantic Council, Romania,
 • Syracuse University, USA,
 • Marmara University, Turkey,
 • Tallinn University of Technology, Estonia,
 • Business-DNA Solutions, Germany,
 • Biomedical University of Rome, Italy,
 • Delft University of Technology, Netherland,
 • Grenoble-Alpes University, France
 • Doering & Partner AG, Switzerland,
 • EURISC Foundation, Romania etc.

Critical questions responded in the workshop include:
 • Determining the framework for applicable methods to construct military strategies,
 • Offense-defense balance,
 • Training qualified human resources,
 • Cooperation with private companies,
 • Peacetime engagements,
 • Command and control and lower-level commanders’ utilization of cyber tools having possibility to cause strategic influence.

In order to share the results of the ARW with wider audiences, an edited book will be published by the prestigious publishing house, Springer.

MACEDONIANВо периодот 11-13 Април 2016 година, Воената академија, заедно со Old Dominion универзитетот од САД и Киевскиот универзитет од Украина, беа ко-организатори на Напредната истражувачка работилница „Рамка за воена стратегија за сајбер одбрана“, која се одржа во Норфолк – САД.

Ко-организатори на активноста беа вон. проф. д-р Митко Богданоски, потполковник од Воената академија, д-р Kenneth Geers, од Киевскиот универзитет, и Унал Татар,  од Old Dominion универзитетот.

Работилницата ја отвори д-р Богданоски, со презентација на темата „Справување со сајбер безбедносните предизвици во ерата на напредните сајбер закани“.

Значителен придонес на работилницата даде и вон. проф. д-р Методи Хаџи-Јанев, полковник, кој ја водеше сесијата „Интегрирање на сајбер моќноста со воената моќност“, а воедно и го затвори отворениот дел од работилницата со презентација на темата „Примена на законот за вооружени конфликти во сајбер операциите“.

Целта на работилницата беше да се обезбеди платформа за експертите од различни полиња поврзани со сајбер одбрана да се соберат на едно место и да ги споделат нивните видувања во врска со тоа како најдобро да се креираат стратегии за сајбер одбрана за вооружените сили и како да се осмисли содржината на таквите стратегии.

Опфатот на работилницата се движеше од искуства на сајбер единиците, до дискусии за содржината на оспорените дефиниции поврзани со сајбер просторот. Размената на искуства и научените лекции од поранешни инциденти дадоа голем придонес за разбирањето на сајбер одбраната од страна на сите ученици на работилницата и ги стимулираа да размислуваат повеќе за креирање на добро прилагодени и ефикасни стратегии за сајбер-одбрана на вооружените сили во државите на учесниците присутни на работилницата.

На работилницата активно учество земаат голем број на експерти од НАТО членки и партнерски земји, како и интернационални организации, меѓу кои и експерти од:
 •  Воена академија “Генерал Михаило Апостолски“, Р. Македонија – ко-организатори,
 • Old Dominion универзитет, САД – ко-организатори,
 • Киевски Универзитет, Украина – ко-организатори,
 • Помошникот на генералниот секретар на НАТО, Амбасадорот Сорин Дуцару, (Видео порака),
 • NATO CCD-CoE, Естонија,
 • NATO Supreme Allied Commander Transformation, САД,
 • Министерство за одбрана на САД,
 • Leiden универзитет, Холандија,
 • Универзитет за национална одбрана, САД,
 • Stroz Friedberg, САД,
 • Евро-атлански совет, Романија,
 • Syracuse универзитет, САД,
 • Marmara универзитет, Турција,
 • Талин универзитет за технологии, Естонија,
 • Business-DNA Solutions, Германија,
 • Био-медицински универзитет од Рим, Италија,
 • Delft универзитет за технологии, Холандија,
 • Grenoble-Alpes универзитет, Франција
 • Doering & Partner AG, Швајцарија,
 • EURISC Foundation, Романија и др.

Критични прашања на кои требаше да се одговори на работилницата беа:
 • Одредување на рамка за апликативни методи за креирање на воени стратегии,
 • Баланс помеѓу офанзивните  и дефанзивните активности во сајбер просторот,
 • Обука на квалификуван персонал,
 • Соработка со приватните компании,
 • Ангажман во мирновремени услови,
 • Командување и контрола и искористување на сајбер алатки кои имаат способност да предизвикаат стратегиско влијание од страна на командири/команданти на пониско ниво и др.

Со цел да се споделат резултатите од Напредната истражувачка работилница со пошироката јавност, планирано е да се публикува книга во престижната издавачка куќа Springer.