:en the 4th siars (smart i (eye) advisory rescue system) project workshop was successfully organized in the period 03-06. april 2016: :mk во период од 03-06 април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со siars (smart i (eye) advisory res

31.03.2016

ENGLISH
The 4th SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) project workshop wаs held during the period 03-06 April 2016, in the Best Western – Hotel in Skopje.

The workshop  had participants from:


 1. NATO Science for peace and security program (experts);
 2. Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia;
 3. Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia;
 4. Faculty of Electronic Engineering in Nis, University of Nis, Serbia;
 5. Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje, an associate member of the University "Goce Delchev" - Stip, Skopje, Macedonia;
 6. Faculty of Computer Science and Engineering – University Sts. Cyril and Methodius-Skopje, Skopje, Macedonia;
 7. Faculty of Informatics, University "Goce Delchev" - Stip, Stip, Macedonia;
 8. Faculty of Informatics, European University in Skopje, Macedonia.

The focus of the workshop was:


 • preparation of the first-year progress report;
 • project evaluation (representative from Brussels, invited experts and Co-Directors);
 • presentation of current research;
 • milestones for next six months.

SIARS is about modeling, developing and integration with selected existing Information Systems of a new state-of-the-art telemedical Information Systems that will allow saving more injured patients and lessen the death-rate on the battlefields. The system will consist of mobile device that will help the life-savers on the battlefield, gather and organize the medical data of the injured patient, use the satellite connection to transfer the data to the designated medical facility that will take medical care of the injured person.

Specifically, implementing SIARS in a multinational environment will positively influence on achieving NATO’s strategic objectives, which refers to human and social aspects of security. Consequently, it will increase the level of saving people’s lives (VIP, soldiers, civilians, etc.) in NATO –led operations and missions. The modules in SIARS (video-streaming of the injured person, constant monitoring and recording health condition of the patient during transportation, etc.) are initial steps, which will be used for accomplishing security goals in terms of human and social aspects of security.

 Additional information about the project can be found on the following links:

http://www.ma.edu.mk/?page_id=1555

http://siars-nato.finki.ukim.mk/

By participating in the project the Military Academy is increasing the cooperation and coordination of the international participants in the NATO-led missions. This system will also enable more efficient rescue for the civilian casualties in times of natural disasters (earthquakes, fires), which will be a greater benefit for the whole population of the Republic of Macedonia.


MACEDONIANВо период од 03-06 Април 2016 година во Хотел Бест Вестерн - Хотел Турист, се одржи 4-тa по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот. Учество на состанокот земаa претставници од:
 1. НАТО програмата за мир и безбедност (експерти);
 2. Факултет за електротехника, Универзитет Љубљана, Словенија;
 3. Факултет за медицина, Универзитет Љубљана, Словенија;
 4. Електронски Факултет, Универзитет во Ниш, Србија;
 5. Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“– Скопје, придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Штип, Македонија;
 6. Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), УКИМ, Скопје, Македонија;
 7. Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Штип, Македонија;
 8. Факултет за Информатика, Европски Универзитет, Скопје, Македонија.

Фокус на состанокот беше:
 • Подготовка на извештајот за првата година од проектот;
 • Евалуација на проектот од страна на поканетите експерти/советници и директорите/кодиректорите на проектот;
 • Презентирање на моменталните истражувања од страна на младите истражувачи;
 • Клучни задачи за идните шест месеци поделено по тимови.

Проектот SIARS се состои од моделирање, развивање и интеграција на постоечките избрани Информациски системи (ИС) во нов современ телемедицински ИС којшто ќе овозможи спасување на поголем број повредени лица и ќе ја намали смртноста на бојното поле, во акции во кои учествуваат и војници на АРМ. Крајниот резултат од проектот ќе овозможи трансфер на информациите за повредените војници, VIP или цивили на боиштето во однос на опис на повредата, генерални податоци за повредениот и други општи податоци, како и трансфер на податоци за витални знаци на живот како пулс, притисок и др., без при тоа да се запишува во книги или друга тип на евиденција.
Информациите кои се трансферираат ќе бидат во дигитален облик со кои се минимизира улогата и влијанието на човечкиот фактор, а од друга страна, медицинска установа во театарот на борбените дејства ќе може да комуницира со персоналот за време на транспортот, при што врз основа на податоците online трансферот на податоци за симптомите на повредениот или повредените ќе се овозможи да се даваат совети кои медицински процедури да се превземат, а воедно и ќе биде подготвена да го превземе повредениот со целокупна слика за неговата состојба.

Дополнителни податоци за проектот може да се најдат на следниве линкови:

http://www.ma.edu.mk/?page_id=1555

http://siars-nato.finki.ukim.mk/

Со учеството на Воена Академија во овој проект се зголемува соработката и координацијата на меѓународните учесници во НАТО предводените мисии. Овој систем ќе овозможи поефикасно спасување и на цивилни жртви во услови на природни катастрофи (земјотреси, пожари), при што бенефит ќе има и целото население на РМ.