Конечна ранг - листа на кандидатите кои конкурирале на конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (специјализација за командни и штабни должности) на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во учеб