Прелиминарна ранг - листа на кандидатите кои конкурирале на конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (магистратура) на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во учебната 2015/2016 година

08.03.2016

П Р Е Л И М И Н А Р Н А Р А Н Г - Л И С Т А на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана

П Р Е Л И М И Н А Р Н А Р А Н Г - Л И С Т А на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи заштита и спасување