Решение за прием на кандидати за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

14.09.2015

Решение за прием на кандидати за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2015/2016 година

Решение за прием на кандидати за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2015/2016 година Решение за прием на кандидати за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2015/2016 година


GALLERY