Прв циклус - секц 4 алерт

Студиите на Академијата за стекнување на образование од прв циклус на студии за потребите на Министерството и Армијата се организираат како редовни студии, а студиите за потребите на управувањето со кризи и заштитата и спасувањето може да се организираат како редовни студии.