Прв циклус - секц 1

Упис

Право на упис на прв циклус на студии можат да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење и кои ги исполнуваат условите за запишување на студии од Законот и Статутот на Воена академија.

Првиот циклус на студии на Академијата трае четири години и со неговото завршување се стекнуваат 240 ЕКТС кредити. Овие студии ги оспособуваат питомците и студентите за вработување на одредени стручни работни места или за влез во вториот циклус на универзитетски студии. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со диплома со додавка на струката.