Академија - Мисија

Мисија

Воената академија како единствена воена високо-образовна и научна институција во Република Македонија има основна задача да школува, оспособува и усовршува кадар за потребите на: МО, АРМ, Системот за управување со кризи, Системот за заштита и спасување и да се бави со НИР за потребите на одбраната согласно со закон.