Потпишан Меморандум за Соработка помеѓу Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје и Организацијата на резервните офицери 

06.02.2024

Во насока на поттикнување на соработката меѓу академскиот и одбранбениот сектор, Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и Организацијата на резервни офицери потпишаа Меморандум за Соработка.

Овој договор означува посветеност на меѓусебна размена на знаења и искуства, со фокус на зајакнување на експертизата во областите од заеднички интерес. Двете страни ќе работат заедно за да обезбедат квалитетни професионални услуги, со цел зајакнување на капацитетите и поддршка на континуирано подобрување.

Покрај тоа, Меморандумот ја нагласува важноста од поттикнување добри деловни практики за да се негува средина на доверба и почит. Преку учество во заеднички проекти, страните потписнички настојуваат да се справат и да ги надминат заканите по животот, здравјето и безбедноста на граѓаните, како и да придонесат за одбраната и безбедноста на државата.

Понатаму, соработката ќе се прошири на промовирање на безбедносниот систем и подигање на јавната свест преку координирани медиумски кампањи и други напори за информирање.

Ова партнерство означува значаен чекор напред во унапредувањето на интересите и на академскиот и на одбранбениот сектор, придонесувајќи за севкупниот развој  на безбедноста и одбрана.

Галерија