УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТ ВО РАМКИТЕ НА ПОЕКТОТ PREVEN-T ОД INTERREG-IPA CBC ПРОГРАМАТА

01.11.2023

На ден 30-ти и 31-ви октомври 2023 година, во Солун, Р. Грција се одржа научниот дијалогсо наслов „Природните катастрофи: Дали ова е новата реалност? (Natural disasters: Is this a new normality?)  во рамките на проектот PREVEN-T организирана од страна на Меѓународниот Хеленски универзитет (International Hellenic University)на кој свој придонес дадоа и претставници од Воената академија. Научниот дијалог се состоеше од конференција и состанокот на кои активно учество земаа претставници кои се дел од INTERREG IPA прекуграничниот проект со наслов “Современи алатки за детекција и прогноза на пожари и поплави како и употреба на иновативни техники за обука за граѓаните“ (Modern Tools for wildfires' and Floods' Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness) - PREVEN-T.

Во текот на конференцијата и состанокот, беа презентирани добиените резултатитево рамките на планираните работни пакетисогласно проектната документација од страна на инволвираните истражувачи.

Во рамките на состанок, Деканот на Воената академија проф. д-р Митко Богданоскија искористи можноста да се заблагодари за гостопримството, а и да го поздрави сопствениот тим, но и тимовите од останатите партнери во проектот за напорната работа и посветеноста во реализација на проектните активности.

На крајот на состанокот се дојде до општ заклучок дека плодната соработка помеѓу партнерите во проектот треба да продолжи во иднина со капитализација на опремата, стекнатите знаења и добиените резултати од проектот.

Галерија