КОНКУРС за избор/реизбор во сите наставно - стручни звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, ИЗБОР НА ЛЕКТОР/ВИШ ЛЕКТОР 2017

26.07.2017

КОНКУРС за избор/реизбор во сите наставно - стручни звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, ИЗБОР НА ЛЕКТОР/ВИШ ЛЕКТОР 2017