Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување студенти на втор цикус на студии на Специјализација за командни и штабни должности на Воената Академија

01.11.2023

Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување студенти на втор цикус на студии на Специјализација за командни и штабни должности на Воената Академија "Генерал Михаило-Апостолски"-Скопје, во студиската 2023/2024 година, објавен во дневните печати "Слободен печат" и "Коха" на ден 18.08.2023 година и измена на Конкурсот објавенаво дневните печати "Слободен печат" и "Коха" на ден 02.10.2023 година

Решение