Конечна ранг листа за студенти на втор циклус на студии на Воената Академија

09.10.2023

Ранг листа

Напомена: Согласно конкурсот за запишување студенти на втор циклус во студиската 2023/2024 година, бидејќи не се примени кандидати во планираниот број, Академијата ќе организира втор уписен рок за 3(три) дена броејќи од денес.