Одлука на деканатската управа на Воената академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија

14.08.2023

Одлука на деканатската управа на Воената академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи и заштита и спасување на прв циклус на студии на Воената академија, објавен на ден 27.06.2023 година

одлука на деканатска управа