Конечна ранг-листа на кандидатите со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери на службите во Армијата и Министерството за одбрана на Воената академија согласно конкурсот објавен на ден 08.06.2023 година

11.08.2023

Конечна ранг-листа на кандидатите со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери на службите во Армијата и Министерството за одбрана на Воената академија согласно конкурсот објавен на ден 08.06.2023 година

Конечна ранг-листа