Измена на конкурсот за запишување на студенти на втор циклус на студии на Специјализација за Командни и штабни должности објавен на ден 18.08.2023 година

02.10.2023

ИЗМЕНА НА КОНКУРС

            Во Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус на студии на Специјализација за Командни и штабни должности на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2023/2024 година објавен во дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“ на ден 18.08.2023 година се врши измена во деловите:

- Право на учество на конкурсот, зборовите „да не се постари од 45 години“ се заменуваат со зборовите „да не се постари од 49 години“ и

- Рок за пријавување, зборовите „може да се пријавуваат од денот на објавување на конкурсот до 15.09.2023 година“ се заменуваат со зборовите „може да се пријавуваат до 13.10.2023 година“.

                                                                                                            Воена академија