:en k o n k u r s për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e ministrisë së mbrojtjes dhe armatës së republikës së maqedonisë së veriut: :mk конкурс

24.07.2021

BËHUNI OFICERË NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT!

Ftojmë të gjithë të rinjtë të moshës deri në 28 vjet, me cikël të mbaruar të studimeve për: makineri, elektroteknikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë, informatikë, arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim, ndërtimtari dhe ekonomia e ujërave, shkencat e mjekësisë dhe shëndetësisë – mjekësia e përgjithshme, teknologji të produkteve ushqimore, teknologji të tekstilit, komunikacion dhe transport, veterinari, psikologji, shkenca ekonomike ose shkenca juridike, të interesuar për karrierë në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të paraqiten në Konkursin të cilin e shpall Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup. Kandidatët e zgjedhur do të dërgohen në aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbimet e ARMV në kohëzgjatje prej 6 muaj. Kandidatët cilët me sukses kanë mbaruar procesin, do të fillojnë me punë në Ministrinë e mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut me gradën toger.

Gjatë trajnimit profesional dhe përsosmërisë profesionale të oficerëve, shërbimet do të marrin pagë në vlerë prej 100% të neto pagës mesatare të paguar mujore (përafërsisht 29.000 denarë) dhe sigurimin shëndetësor dhe invalidor të mbuluar. Për më tepër, aplikantëve do t’u sigurohet akomodimi dhe ushqimi falas, uniforma dhe mbathjet, libra shkollorë dhe sende të tjera dhe ndihma të nevojshme për studim, si dhe shpenzime për udhëtim.

Të gjitha detajet e konkursit, kushtet dhe procedurën mund t’i gjeni në konkursin e publikuar në vazhdim.

MINISTRIA E MBROJTJES SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

AKADEMIA USHTARAKE “GJENERAL MIHAILO APOSTOLLSKI”- Shkup

Në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Ligjit për Akademinë ushtarake (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 83/2009), Akademia ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostollski” – Shkup (në tekstin e mëtutjeshëm Akademia) publikon

K O N K U R S

për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Akademia publikon konkurs për regjistrimin e 30 (tridhjetë) kandidatëve për aftësim dhe përkryerje profesionale për oficerë për shërbimet e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Aftësimi dhe përsosmëria profesionale është me kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj.

TË DREJTË PËR PJESËMARRJE NË KONKURS

Në konkurs mund të paraqiten kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të posaçme në vijim:

KUSHTET E PËRGJITHSHME

 • të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • të kenë të mbaruar ciklin e parë të studimeve akademike (studime deridiplomike) me së paku 240 kredi të arritura sipas SETK në fushat dhe degët shkencore në vijim: shkencat natyrore-matematikore (informatika), shkencat teknike-teknologjike (elektroteknika, teknika kompjuterike dhe informatika, elektronika dhe automatika, makineri, materiale, teknologjia e tekstilit, teknologjia e produkteve ushqimore, komunikacioni dhe transporti, arkitektura, urbanizmi dhe planifikimi, ndërtimtari dhe ekonomi e ujërave), shkencat e mjekësisë dhe shëndetësia (mjekësia e përgjithshme), shkencat bioteknike (mjekësi veterinare), shkenca shoqërore (shkencat ekonomike ose shkencat juridike);
 • të mos jenë më të vjetër se 28 (njëzetetetë) vjet nga dita e paraqitjes dhe parashtrimit të dokumenteve;
 • të jenë të aftë psikofizikisht.

KUSHTET E POSAÇME:
 • ndaj tyre të mos jetë e shqiptuar masa e sigurisë, ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës;
 • ti plotësojnë kriteret e sigurisë të parapara me Ligjin për klasifikim të informatave, të cilin e dëshmon organi kompetent në Ministrinë e Mbrojtjes;
 • të kalojë testin e aftësisë fizike në përputhje me test-programin për kontrollimin e aftësisë fizike të personave me të përfunduar ciklin e parë të studimeve për trajnim dhe përsosmëri profesionale për oficerët e shërbimit;
 • të kalojë kontrollin e aftësisë së gjuhës angleze;
 • të kalojë kontrollin e intervistës;
 • për shërbimin intendent, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave shoqërore në fushën shkencore dhe fushat e shkencave ekonomike (ekonomia e aplikuar, ekonomia e shërbimit publik dhe ekonomia e ndërmarrjes) ose të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave teknike-teknologjike në fushat e mëposhtme shkencore: (teknologjia e tekstilit, teknologjia e produkteve ushqimore);
 • për shërbimin sanitar, kandidatët të kenë të mbaruar ciklin e parë të studimeve në sferën shkencore shkencat e mjekësisë dhe shëndetësi – mjekësi e përgjithshme;
 • për shërbimin e komunikacionit, kandidatët të kenë të mbaruar ciklin e parë të studimeve në sferën shkencore shkencat teknike-teknologjike në fushën shkencore komunikacion dhe transport;
 • për shërbimin teknik, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën e shkencave tekniko-teknologjike në fushat dhe fushat e mëposhtme shkencore: inxhinieri elektrike, teknologji kompjuterike dhe informatikë, elektronikë dhe automatizim, inxhinieri mekanike (automjete motorike, automatika, teknologjitë dhe sistemet e inxhinierisë së prodhimit, mekanizimi i transportit, mekanika e lëngjeve dhe sistemet teknike elektrike) dhe materialet (materialet makinerike);
 • për shërbimin e ndërtimtarisë, kandidatët të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën e shkencave tekniko-teknologjike në fushat dhe fushat e mëposhtme shkencore: arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim dhe ndërtim dhe ekonomia e ujërave (konstruktime ndërtimtarie në ndërtim të ultë dhe të lartë, objektet hidroteknike dhe hidroteknika komunale dhe mbrojtja e ujërave)
 • për shërbim psikologjik, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave shoqërore në fushën shkencore të psikologjisë;
 • për shërbimin juridik, kandidatët të kenë të mbaruar ciklin e parë të studimeve në sferën shkencore shkencat shoqërore në fushën shkencore shkencat juridike
 • për shërbimin financiar, kandidatët duhet të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën e shkencave shoqërore në fushën shkencore dhe në fushat e shkencave ekonomike (kontabilitet, financa dhe ekonomi të aplikuar);
 • kandidatët e shërbimit veterinar të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën shkencore të shkencave bioteknike në fushën shkencore të mjekësisë veterinare;
 • për logjistikën, kandidatët të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve në fushën e shkencave teknike dhe teknologjike, fushat shkencore: elektroteknikë, teknikë kompjuterike dhe informatikë, elektronikë dhe automatikë, inxhinieria telekomunikative, makineri, materiale, teknologjia e tekstilit, teknologjia e produkteve ushqimore dhe shkencat natyrore matematikore, fusha shkencore: informatika

Gjatë zgjedhjes së kandidatëve për trajnim dhe përsosje profesionale mbahet llogari për përkatësinë e drejtë të përkatësive etnike dhe zhvillimit të perspektivës gjinore, me respektim të parimit të profesionalitetit dhe kompetencës.

KRITERET PËR ZGJEDHJE DHE REGJISTRIM

Kriteret për regjistrimin e personave me cikël të parë të përfunduar të studimeve për trajnim dhe përsosmëri profesionale për oficerët për nevojat e Ministrisë dhe Armatës janë:

1. Suksesi i përgjithshëm i kandidatëve i arritur gjatë ciklit të parë të studimeve;

2. Të kalojë provën për përcaktimin e aftësisë psikofizike;

3. Sukses i arritur nga kontrolli i aftësisë fizike;

4. Sukses i arritur nga kontrolli i njohje së gjuhës angleze

5. Sukses i arritur nga kontrolli i intervistës.

Vlerësimi i kritereve shprehet në pika.

VLERËSIMI I SUKSESIT GJATË RANGIMIT FILLESTAR

Numri maksimal i pikëve që kandidati mund të fitojë sipas të gjitha kritereve është 100 pikë.

Suksesi i përgjithshëm i kandidatëve i arritur gjatë ciklit të parë të studimeve merr pjesë me maksimum 40 pikë.

Suksesi i testit të aftësisë fizike vlerësohet me maksimumi 20 pikë.

Suksesi i provimit të gjuhës angleze vlerësohet me maksimumi 20 pikë.

Kontrolli nga intervista e realizuar vlerësohet me maksimumi 20 pikë.

Vlerësimi i suksesit nga cikli i parë i studimeve katërvjeçare bëhet në mënyrën vijuese: mblidhen të gjitha notat e futura në certifikatë për provimet e dhëna nga të gjitha vitet e studimit, shuma e marrë ndahet me numrin e notave dhe kështu që nota mesatare e marrë shumëzohet me 4. Në këtë mënyrë mund të merren maksimum 40 pikë.

Vlerësimi i aftësisë fizike të kandidatëve bëhet sipas Test-programit për kontrollimin e aftësisë fizike të personave me të përfunduar ciklin e parë të studimeve akademike për aftësim dhe përsosje profesionale për oficerët e shërbimit, në mënyrë që numri i arritur i pikëve në test (maksimumi 100 pikë) shumëzohen me koeficientin 0,2. Në këtë mënyrë mund të merren maksimum 20 pikë.

Vlerësimi i suksesit të arritur në provimin e gjuhës angleze bëhet në mënyrë që numri i arritur i pikëve në test (maksimumi 100 pikë) të shumëzohet me një koeficient 0,2. Në këtë mënyrë mund të merren maksimum 20 pikë.

PROCEDURA PËR REALIZIMIN E KONKURSIT

Konkursi zhvillohet nga një Komision konkurrues i formuar nga Dekani i Akademisë.

Pas përpunimit teknik të dokumentacionit, komisioni konkurrues i udhëzon kandidatët të kontrollojnë aftësinë psiko-fizike të cilin e realizon Komisioni Mjekësor Ushtarak në Batalion për mbështetje mjekësore ushtarake.

Kundër raportit, vlerësimit dhe mendimit të Komisionit Mjekësor Ushtarak, kandidati mund të paraqesë ankesë brenda tre ditëve nga dita e njoftimit të raportit, vlerësimit dhe mendimit, në Komisionin e Mjekësisë Ushtarake të shkallës së dytë.

Vendimi i komisionit të shkallës së dytë është përfundimtar.

Gjatë kontrollit të aftësisë psiko-fizike, kandidatët duhet të kenë dokumente identiteti (letërnjoftim ose pasaportë) dhe librezë shëndetësore.

Kandidatët që kanë kaluar testin psiko-fizik referohen në kontroll të aftësisë fizike.

Kontrolli i aftësisë fizike kryhet nga Komisioni qendror për kontrollin e aftësisë fizike të personelit ushtarak aktiv në detyrë në Ministri, për pranimin e personelit ushtarak në detyrë në Ushtri, si dhe për mbikëqyrjen e punës së komisioneve nga komandat dhe njësitë e Armatës, ndërsa realizohet sipas Test-programit për kontrollimin e aftësisë fizike të botuar në faqen e internetit të Akademisë në linkun në vijim: http: //www.ma.edu.mk/? page_id = 5651

Kontrolli i aftësisë fizike ka një karakter eliminues dhe në procedurën e mëtutjeshme nuk do të renditen kandidatët që nuk i plotësojnë normat e përcaktuara, gjegjësisht të cilët nuk kanë fituar të paktën 10 pikë nga 20 pikë të mundshme për secilën disiplinë veç e veç.

Gjatë kontrollit të aftësisë fizike, kandidatët duhet të kenë dokumente identiteti (letërnjoftim ose pasaportë) dhe pajisje sportive.

Kandidatët që kalojnë kontrollin e aftësisë fizike referohen për një test të kontrollit të gjuhës angleze.

Kontrolli i gjuhës angleze kryhet duke hyrë në test përkatës në Qendrën për Gjuhët e Huaja pranë Komandës së Ushtrisë dhe Doktrinës së Armatës.

Kontrolli i njohurisë së gjuhës angleze bëhet duke hyrë në testin ALCPT American Language Course Placement Test- https://www.dlielc.edu/testing/alcpt_test.php

Kontrollin me intervistën e realizon Komisioni i konkurrues duke intervistuar secilin nga kandidatët veç e veç.

Radhitja e kandidatëve

Numri i përgjithshëm i pikëve në të cilat renditen kandidatët merret duke shtuar pikë nga suksesi i përgjithshëm i kandidatëve të arritur gjatë ciklit të parë të studimeve akademike, nga kontrolli i aftësisë fizike, nga kontrolli i njohurive të anglishtes dhe nga kontrolli me intervistë.

Renditja e kandidatëve bëhet nga Komisioni konkurrues.

Kushti për renditjen dhe përzgjedhjen e kandidatëve për trajnim dhe përsosje profesionale është fitimi i minimum 60 pikë të marra në të gjitha bazat e 100 pikëve të mundshme.

Brenda 24 orëve pas realizimit të të gjitha kontrolleve, Komisioni konkurrues përgatit dhe boton në tabelën e shpalljeve dhe në faqen e internetit të Akademisë një rang listë paraeliminuese të rezultateve të marra të kandidatëve me ciklin e parë të studimeve të përfunduara për regjistrimin dhe përsosjen profesionale për oficerët e shërbimit për nevojat e Ministrisë dhe Akademisë.

Në rang-listën për secilin kandidat përfshihen: numrin e pikëve nga suksesi i përgjithshëm i kandidatëve të arritur gjatë ciklit të parë të studimeve akademike, numri i pikëve nga kontrolli i aftësisë fizike, numri i pikëve nga kontrolli i gjuhës angleze, numri i pikëve nga intervista dhe numri i përgjithshëm i pikëve.

Në rang listën paraeliminuese, kandidati ka të drejtë të ankohet në drejtorinë e Dekanatit të Akademisë përmes komisionit konkurrues, brenda 24 orëve nga botimi i saj.

Vendimet për ankesat publikohen në tabelën e shpalljeve dhe në faqen e internetit të Akademisë http://www.ma.edu.mk/, brenda 24 orëve nga afati i fundit për dorëzimin e ankesave.

Vendimi i Drejtorisë së Akademisë për ankesën është përfundimtar.

Nëse nuk paraqiten kundërshtime brenda afatit të përcaktuar, rang lista paraeliminuese bëhet përfundimtare.

Pas publikimit të listës përfundimtare të renditjes, Këshilli Mësimor-Shkencor i Akademisë përcakton dhe paraqet një mendim me një propozim te Ministri i Mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes sjell vendim për pranimin e kandidatëve për regjistrim për trajnim dhe përsosje profesionale për oficerët e shërbimit për nevojat e Ministrisë dhe Akademisë.

AFATET

Kandidatët e interesuar për regjistrim në trajnimin dhe përsosjen profesionale të oficerëve për shërbimet e Akademisë mund të paraqesin dokumentet e nevojshme në zyrën e Akademisë Ushtarake në Shkup në rr. “Vasko Karangeleski” pn ose në mënyrë elektronike (dokumente origjinale të skanuara) në Akademi me e-mail: [email protected], brenda afatit të shpallur nga dita e shpalljes së konkursit deri më 06.08.2021.

Kandidatëve që aplikojnë në mënyrë elektronike u kërkohet të paraqesin dokumentet e kërkuara të aplikimit në origjinal në Akademinë Ushtarake gjatë kontrollit të aftësisë fizike.

Pas përcaktimit të listave të aplikimeve, vetëm kandidatët e regjistruar që plotësojnë kushtet e konkursit do të ftohen të fillojnë procesin e përzgjedhjes.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR PJESËMARRJE NË KONKURS

Kandidatët të cilët konkurrojnë në konkurs duhet të parashtrojnë këto dokumente:
 • Fletëparaqitje (formular i plotësuar i cili merret në kuadër të Akademisë ose në ueb faqen e Akademisë) linku: http://www.ma.edu.mk/node/444;
 • Diplomë se shtesë të diplomës ose certifikatë për mbarim të ciklit të parë të studimeve për kandidatët të cilëve nga dita e publikimit të konkursit nuk u është dhënë diplomë;
 • Certifikatë e shtetësisë;
 • Certifikatë e lindjes;
 • Certifikatë nga gjykata kompetente se ndaj tyre nuk është shqiptuar masë e ndalesës së ushtrimit të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës.

SHKOLLIMI, TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STUDENTËVE

Kandidatët që janë pranuar në Konkursin për formim dhe përsosjen profesionale fitojnë statusin e dëgjuesit.

Të drejtat dhe detyrimet e veçanta të dëgjuesve do të rregullohen me marrëveshje.

Kandidatët që do të dërgohen për trajnim dhe përsosje profesionale për oficerët e shërbimit pajisen me:
 • të ardhura mujore në para për zgjidhjen e nevojave personale, në vlerë prej 100% të pagës mesatare mujore të paguar neto për punonjës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikave për muajin e fundit para pagesës, afërsisht 29,000 denarë;
 • akomodimi dhe ushqimi, uniforma dhe mbathje, librat shkollorë dhe sende të tjera dhe ndihmat e nevojshme për studim, pa kompensim;
 • sigurimi shëndetësor dhe sigurim invalidor, nëse ato nuk ofrohen për arsye të tjera dhe
 • kompensim të shpenzimeve të udhëtimit për transportin në Akademi dhe kthimin në vendbanimin në shumën e kostos së një bilete autobusi në fillim dhe në fund të trajnimit dhe përsosjes profesionale, si dhe shpenzimet e udhëtimit për referim nga Akademia nëse nuk e përdorin transportin e rregullt të organizuar.

Me respekt,

AKADEMIA USHTARAKE

MACEDONIAN

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА!

Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: машинство, електротехника, компјутерска техника и информатика, информатика, архитектура, урбанизам и планирање, градежништво и водостопанство, медицински науки и здравство – општа медицина, технологија на прехранбени производи, текстилна технологија, сообраќај и транспорт, ветерина, психологија, економски науки или правни науки, заинтересирани за кариера во Армијата на Република Северна Македонија, да се пријават на Конкурсот кој го распишува Воената Академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје. Избраните кандидати ќе бидат пратени на стручно оспособување и усовршување за офицери за службите на Армијата на Република Северна Македонија во времетраење од 6 месеци. Кандидатите кои со успех ќе го завршат процесот, ќе стапат на работа во Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија со чин поручник.


Во текот на стручното оспособување и усовршување за офицери за службите ќе добиваат плата во износ од 100% од просечната исплатена месечна нето-плата во државата (приближно 29.000 денари) и покриено здравствено и инвалидско осигурување. Дополнително, кандидатите ќе имаат обезбедено бесплатно сместување и исхрана, униформа и обувки, учебници и други предмети и помагала потребни за студирање, како и надомест на патни трошоци за превоз.

Сите детали за конкурсот, условите и процедурата можете да ги најдете во конкурсот објавен во продолжение.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ – Скопје

Врз основа член 25 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје (во понатамошниот текст Академијата) распишува

КОНКУРС


за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

Академијата распишува конкурс за запишување на 30 (триесет) кандидати за стручно оспособување и усовршување за офицери за службите во Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија.

Стручното оспособување и усовршување е со времетраење од 6 (шест) месеци.

ПРАВО НА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ

На конкурсот може да се пријават кандидати кои ги исполнуваат општите и посебните услови и тоа:

ОПШТИ УСЛОВИ
 • да се државјани на Република Северна Македонија;
 • да имаат завршено прв циклус на академски студии (додипломски студии) со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС во следниве научни подрачја и полиња: природно – математички науки (информатика), техничко-технолошки науки (електротехника, компјутерска техника и информатика, електроника и автоматика, машинство, материјали, текстилна технологија, технологија на прехранбени производи, сообраќај и транспорт, архитектура, урбанизам и планирање, градежништво и водостопанство), медицински науки и здравство (општа медицина), биотехнички науки (ветеринарна медицина), општествени науки (економски науки, правни науки, психологија);
 • да не се постари од 28 (дваесет и осум) години на денот на пријавување и поднесување документи;
 • да се психофизички способни.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
 • да не им е изречена мерка на безбедносна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
  да ги исполнуваат безбедносните критериуми предвидени со Законот за класифицирани информации, што утврдува надлежен орган во Министерството за одбрана;
 • да го положат тестот за физичка способност согласно тест-програмата за проверка на физичката способност на лица со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби;
 • да ја поминат проверка на познавање на англиски јазик;
 • да ја поминат проверката на интервју;
 • за интендантска служба, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научно подрачје општествени науки во научно поле и области економски науки (применета економија, економика на јавни служби и економика на претпријатија) или да имаат завршено прв циклус на студии во научно подрачје техничко-технолошки науки во следните научни полиња: (текстилна технологија, технологија на прехранбени производи);
 • за санитетска служба, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научно подрачје медицински науки и здравство – општа медицина;
 • за сообраќајна служба, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научно подрачје техничко-технолошки науки во научно поле сообраќај и транспорт;
 • за техничка служба, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научно подрачје техничко-технолошки науки во следните научни полиња и области: електротехника, компјутерска техника и информатика, електроника и автоматика, машинство (моторни возила, автоматика, производно машинство технологии и системи, транспортна механизација, механика на флуидите и струјно технички системи) и материјали (машински материјали);
 • за градежна служба, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научно подрачје техничко-технолошки науки во следните научни полиња и области: архитектура, урбанизам и планирање и градежништво и водостопанство (градежни конструкции во ниско и високо градба, хидротехнички објекти и комунална хидротехника и заштита на водите);
  за психолошка служба, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научното подрачје општествени науки во научно поле психологија;
 • за правна служба, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научното подрачје општествени науки во научно поле правни науки;
 • за финансиска служба, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научно подрачје општествени науки во научно поле и области економски науки (сметководство, финансии и применета економија);
 • ветеринарна служба кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научното подрачје биотехнички науки во научно поле ветеринарна медицина;
 • за логистика, кандидатите да имаат завршено прв циклус на студии во научно подрачје техничко-технолошки науки, научни полиња: електротехника, компјутерска техника и информатика, електроника и автоматика, телекомуникационо инженерство, машинство, материјали, текстилна технологија, технологија на прехранбени производи и природно математички науки, научно поле: информатика.

При избор на кандидати за стручно оспособување и усовршување се води сметка за соодветна и правична застапеност на припадниците на етничките заедници и развој на родова перспектива, со почитување на принципот на стручност и компетентност.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР И ЗАПИШУВАЊЕ

Критериумите за запишување на лицата со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за потребите на Министерство и Армијата се:

1. Општиот успех на кандидатите постигнат за време на првиот циклус на студии;

2. Да ја поминат проверката за утврдување на психофизичката способност;

3. Успехот постигнат од проверка на физичката способност;

4. Успехот постигнат од проверка на познавање на англиски јазик и

5. Успехот постигнат од проверката на интервју.

Вреднувањето на критериумите се изразува во поени.

ВРЕДНУВАЊЕ НА УСПЕХОТ ПРИ ПОЧЕТНОТО РАНГИРАЊЕ

Максималниот број на поени што кандидатот може да ги освои по сите критериуми изнесува 100 поени.

Општиот успех на кандидатите постигнат за време на првиот циклус на студии учествува со најмногу 40 поени.

Успехот од проверка на физичката способност се вреднува со најмногу 20 поени.

Успехот од испитот по англиски јазик се вреднува со најмногу 20 поени.

Проверката од реализираното интервју се вреднува со најмногу 20 поени.

Вреднувањето на успехот од прв циклус на четиригодишни студии се врши на следниот начин: се собираат сите оцени што се внесени во уверението за положени испити од сите години на студии, добиениот збир се дели со бројот на оценки и вака добиениот среден успех се множи со 4. На ваков начин најмногу можат да се добијат 40 поени.

Вреднувањето на физичката способност на кандидатите се врши според Тест-програмата за проверка на физичката способност на лица со завршен прв циклус на академски студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служба, така што постигнатиот број на поени на тестот (најмногу 100 поени) се множи со коефициент 0,2. На ваков начин можат да се добијат најмногу 20 поени.

Вреднувањето на успехот постигнат на испитот по англиски јазик се врши така што постигнатиот број на поени на тестот (најмногу 100 поени) се множи со коефициент 0,2. На ваков начин можат да се добијат најмногу 20 поени.

ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Конкурсот го спроведува Конкурсна комисија која ја формира деканот на Академијата.

По техничка обработка на документацијата, конкурсната комисија ги упатува кандидатите на проверка на психофизичката способност која ја спроведува Воено-лекарска комисија во Баталјон за воена медицинска поддршка.

Против наодот, оценката и мислењето на Воено-лекарската комисија кандидатот може да поднесе жалба во рок од три дена од денот на известувањето за наодот, оценката и мислењето, до второстепена Воено-лекарска комисија.

Одлуката на второстепената комисија е конечна.

При проверка на психофизичката способност, кандидатите треба да имаат документи за утврдување на идентитет (лична карта или патна исправа) и здравствена книшка.

Кандидатите кои поминале на проверка на психофизичката способност се упатуваат на проверка на физичката способност.

Проверката на физичка способност ја спроведува Централната комисија за проверка на физичката способност на активниот воен персонал на должност во Министерството, за прием на воен персонал на служба во Армијата, како и за надзор на работата на комисиите од командите и единиците на Армијата, а се врши според Тест-програмата за проверка на физичката способност објавена на веб страната на Академијата на следниот линк: http://www.ma.edu.mk/node/969

Проверката на физичка способност има елиминаторен карактер и во понатамошната постапка нема да се рангираат кандидати што не ги задоволиле предвидените норми, односно кои не освоиле минимум 10 поени од можни 20 поени за секоја дисциплина поединечно.

При проверка на физичката способност, кандидатите треба да имаат документи за утврдување на идентитет (лична карта или патна исправа) и спортска опрема.

Кандидатите кои ќе ја поминат проверката на физичката способност се упатуваат на проверка на познавање на англиски јазик.

Проверката за познавање на англиски јазик се спроведува со полагање соодветен тест во Центарот за странски јазици при Команда за обука и доктрини на Армијата.

Проверката на познавање на англискиот јазик се врши преку полагање на тестот ALCPT American Language Course Placement Test- https://www.dlielc.edu/testing/alcpt_test.php

Проверката со интервју ја спроведува Конкурсната комисија преку водење на разговор со секој од кандидатите поединечно.

Рангирање на кандидатите

Вкупниот број на поени, врз кои се врши рангирањето на кандидатите, се добива со собирање на поени од општиот успех на кандидатите постигнат за време на првиот циклус на академски студии, од проверка на физичката способност, од проверка на познавање на англиски јазик и од проверка со интервју

Рангирањето на кандидатите го врши Конкурсната комисија.

Услов за рангирање и избор на кандидатите за стручно оспособување и усовршување се освоени минимум 60 поени добиени по сите основи од можни 100 поени.

Во рок од 24 часа по реализацијата на сите проверки, Конкурсната комисија изготвува и објавува на огласната табла и веб страната на Академијата прелиминарна ранг-листа на добиените резултати на кандидатите со завршен прв циклус на студии за запишување на стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството и Армијата.

Во ранг-листата за секој кандидат се истакнуваат: бројот на поени од општиот успех на кандидатите постигнат за време на првиот циклус на академски студии, бројот на поени од проверка на физичката подготвеност, бројот на поени од проверка на познавање на англиски јазик, бројот на поени од реализирано интервју и вкупен број на поени.

На прелиминарната ранг-листа, кандидатот има право на приговор до Деканатската управа на Академијата преку конкурсната комисија, во рок од 24 часа од нејзиното објавување.

Одлуките по приговорите се објавуваат на огласна табла и веб страната на Академијата http://www.ma.edu.mk/, во рок од 24 часа од истекувањето на рокот за поднесување на приговори.

Одлуката на Управата на Академијата по приговорот е конечна.

Доколку нема поднесено приговори во предвидениот рок, прелиминарната ранг-листа станува конечна ранг-листа.

По објавување на конечната ранг-листа, Наставно-научниот совет на Академијата утврдува и доставува мислење со предлог до министерката за одбрана. Министерката за одбрана донесува решение за прием на кандидати за запишување за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството и Армијата.

РОКОВИ

Заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за офицери за службите на Академијата можат да ги достават потребните документи во деловодството на Воената академија во Скопје на ул. „Васко Карангелески“ б.б. или електронски (скенирани оригинални документи) до Академијата на електронска пошта: [email protected], на пријавен рок од денот на објавувањето на конкурсот до 06.08.2021 година.

Кандидатите кои ќе се пријават електронски се должни потребните документи за пријавување во оригинал да ги достават до Воената академија за време на спроведување на проверките на физичка способност.

По утврдување на пријавните листи, само пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите од конкурсот ќе бидат повикани да го започнат процесот на селекција.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Кандидатите кои конкурираат на Конкурсот треба да ги поднесат следниве документи:
 • пријава (пополнет формулар кој се добива во деловодство на Академијата или на веб страната на Академијата) линк: http://www.ma.edu.mk/node/444
 • кратка биографија (CV);
 • диплома и додаток на диплома или уверение за завршен прв циклус на студии за кандидатите на кои до денот на објавување на конкурсот не им е издадена диплома;
 • уверение за државјанство;
 • извод од матичната книга на родени;
 • уверение од надлежен суд за неизречена мерка – забрана за вршење професија, дејност или должност.

ШКОЛУВАЊЕ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТУДЕНТИТЕ

Кандидатите кои се примени на Конкурсот за стручно оспособување и усовршување се стекнуваат со статус на слушател.

Посебните права и обврски на слушателите ќе бидат уредени со договор.

На кандидатите кои ќе бидат пратени на стручно оспособување и усовршување за офицери за службите им се обезбедува:
 • месечни парични примања за намирување на неопходни лични потреби, во износ од 100% од просечната исплатена месечна нето-плата по работник во Република Северна Македонија, објавена од Државниот завод за статистика за последниот месец пред исплатата, приближно 29.000 денари;
 • сместување и исхрана, униформа и обувки, учебници и други предмети и помагала потребни за студирање, без надоместок;
 • здравствено и инвалидско осигурување, доколку не им е обезбедено по друг основ и
 • надомест на патни трошоци за превоз за доаѓање на Академијата и за враќање до местото на живеење во висина на чинење на автобуски билет и тоа на почетокот и на крајот на стручното оспособување и усовршување, како и на патни трошоци за упатување на пракса од Академијата, доколку не го користат организираниот редовен превоз.

Со почит,

ВОЕНА АКАДЕМИЈА