:en military academy co-organizer of the international cyber exercise – cyrex 2017: :mk воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба - cyrex 2017:

27.02.2017

ENGLISH


logo cyrexOn February 24, 2017, Military Academy ‘General Mihailo Apostolski’, co-organized and participated in the international cyber exercise – CYREX 2017 (https://goo.gl/sBvVWW) organized in the framework of ‘Securing Digital Future 21’ initiative an international cyber exercise. The activity was co-organized with the Joint Training Simulation and Analysis Center (JTSAC) part of the Bulgarian Academy of Sciences.
The director of this activity was Assoc. Prof. Zlatogor Minchev, Assist. Prof. Mitko Bogdanoski, LTC.
About thirty participants experimentally studied for approximately three hours emerging cyber threats and attacks.
Military Academy participated with a group of cadets from the 4-th year (signals branch) under the supervision of Assoc.Prof. Dimitar Bogatinov, CPT, and major Goce Stevanoski.   Additional support was given by Plovdiv University ‘Paisii Hilendarski’University of National & World Economy, Association of Communication & Information Specialists and International Federation for Information.MACEDONIAN

logo cyrex
На 24 февруари 2017 година, Воената академија "Генерал Михаило Апостолски", беше кооорганизатор и учесник на меѓународната сајбер вежба - CYREX 2017 (https://goo.gl/sBvVWW)  која е организирана како дел од иницијативата ‘Securing Digital Future 21’. Вежбата беше во коорганизација со Центарот за заедничка обука и анализа при Бугарската академија на науки.  Директор на активноста беше вон. проф д-р Златогор Минчев, а ко-директор  вон. проф. д-р Митко Богданоски, потполковник.
Триесетина учесници околу три часа експериментално се справуваа со претходно дефинирани сценарија на сајбер закани и напади.
Воената академија учествуваше со групата на питомци од 4 година од родот врски под менторство на доц. д-р Димитар Богатинов, капетан и мајор Гоце Стеваноски. Дополнително на вежбата имаше учесници од Универзитетот во Пловдив – „ Паисиј Хилендарски “, Универзитетот за национална и светска економија, Здружение на комуникација и информации специјалисти и Меѓународната федерација за информатика од Република Бугарија.