Динамички план за спроведување на конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република македонија, на воена академија ,,генерал михаило апосто

13.12.2016

 

Р.бр.

Активност

Термин

Место на реализација

1.

Проверка на психолошка подготвеност

13.12. во 09.30

Касарна ,,Гоце Делчев“ - Скопје

ЦО Џозеф Крузел

2.

Проверка на психофизичка способност од Воено-лекарска комисија

14.12. во 08.30

Воено-медицински центар - Скопје

3.

Проверка на физичка подготвеност

13.12. во 12.00

Касарна „Гоце Делчев“ Скопје , Воена академија-Скопје

4.

Интервју со кандидатите

15.12.2016

во (10.00 до 12.00)

Воена академија – Скопје

Конкурсна комисија