Решение за прием на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република македонија, на воената академија генерал михаило апостолски – скопје во учебната 2016/2017 год

06.12.2016

1 0012 001

 


GALLERY