Асис. д-р Никола Манев

Сектор за втор и трет циклус на студии и стручно и професионално усовршување
Е-пошта

Опис на работната позиција

Никола Манев е роден во Скопје. По национална припадност е Македонец.

Образование
01.2016-05.2016 - Воен универзитет Норвич во Вермонт, САД (студентска размена)
2013-2017 Додипломски студии на Воена академија “Генерал Михаило Апостолски” – Скопје
2017-2019 Магистерски студии по Машинство (Мехатроника), Машински факултет – Скопје
11.2022-12.2022 Научно истражувачка работа на Институтот за напредни погонски технологии кај автомобилите при Универзитетот во Батх, Обединето Кралство
2020-2023 Докторски студии по Машинство, Машински факултет - Скопје
Обуки и усовршување
Учество на МIL-2-MIL активноста “Планирање на одржување на STRYKER возила” во 2nd Cavalry Regiment, Вилсек, Хохенфелс, Германија во период од 26-30 Септември 2022 год.;
Курс за оператори на ЛОВ JLTV (OSHKOSH JLTV Operators New Equipment Training - OPNET) Штип, 03-09.08.2022 год.;
Курс за основно оддржување на ЛОВ JLTV (OSHKOSH JLTV Field Maintenance New Equipment Training - FLMNET) Штип, 29.08.-09.09.2022 год.;
Борбен Курс за Командири на Водови - Центар за пешадиска обука во Брекон, Обединето Кралство, 01-03.2020 год.;
Тактички курс за млади офицери - Центар за штабна обука во Варминстер, Обединето Кралство, 10-11.2019 год.;
Курс за командири на водови - Воена академија, Скопје, 2017 год.;
Основен курс за односи со јавност – Центар за односи со јавност, Скопје, 2019 година;
Информатички Технологии
Поседува сертификат за информатички технологии, има одлично познавање и активно ги користи сите канцелариски апликации.
Јазици
Македонски
Англиски
Работно искуство
12.2017-09.2019 Командир на тенковски вод Т-72/1.тч/тб/1.мпбр;
08.2019-11.2019 Командир на оклопно-извидувачки вод/кч/1.мпбр;
11.2019-11.2021 Командир на вод во НАТО ЛПБГ
11.2021-10.2022 Извршен офицер/Заменик к-дир на Чета за Борбена Поддршка во НАТО ЛПБГ
10.2022- Соработник на Воената академија
Научни трудови
N. Manev & D. Dimitrovski (2023) Scenario-based Approach to Determine Exhaust Pollutant Emissions from Heavy-duty Road Traffic along a Segment of the Pan-European Corridor 10
N. Manev, D. Dimitrovski & E. Nikolov (2023) Diesel Engine modeling with the use of artificial neural networks to decrease simulation processing requirements. 26th conference on Process Integration, Modeling and Optimization for Energy Saving and Pollutio
D. Dimitrovski, V. Naumovski, F. Ivanovski & N. Manev (2022) Environmental impact modeling for a Western Balkans mobility development scenario based on the electricity production energy mix, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 23 (3)
N. Manev, D. Dimitrovski, E. Nikolov, D. Petreski, Z. Markov & V. Iliev (2021) Evaluation of the air pollution impact of heavy goods, diesel driven vehicles, along the A1 highway in North Macedonia, IJEES, Volume 11/4, 2021
N. Manev, B. Temelkovski, N. Serafimova & J. Achkoski (2020) Novel approach for finding shortest route using Dijkstra’s Algorithm and Fuzzy Logic in a Wireless Sensor Network integrated in a forest fire detection system
N. Manev & E. Nikolov (2022) Lethality of Russian Contemporary APFSDS Tank Rounds Against NATO’s MBTs. International Scientific Journal Contemporary Macedonian Defence, Vol. 22 (42), pg. 115-123
N. Manev, D. Dimitrovski, Z. Mirakovski, I. Jovchevski (2021) Economy And Power Tuning an IC Engine For Lower CO2 Footprint, Mechanical Engineering Scientific Journal. https://doi.org/10.55302/MESJ21391-2643033m
N. Manev & E. Nikolov, 2018, Mechatronics Systems in Armored Fighting Vehicles: Review, International Scientific Journal Contemporary Macedonian Defence, Vol. 18 (35), pg. 135-147
N. Manev, J. Achkoski, D. Petreski, M. Gocic & D. Rancic (2017) Smart field artillery information system: Model development with an emphasis on collisions in single sign-on authentication, Military Technical Courier, Vol. 65 (2), pg. 442-463