Announcements

Open Call for external services

12/29/2022 - 13:12

Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje, for the project „Modern tools for wildfir

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНИ ЕКСПЕРТИ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

12/29/2022 - 13:12

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алат

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација - кандидат м-р Гоце Стоиловски

12/29/2022 - 11:40

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација кандидат м-р Гоце Стоиловски

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите 2022/2023

12/15/2022 - 00:00

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2022/2023

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје

12/10/2022 - 13:36

Исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје Се врши исправка на конкурс за избор на наставници на Воената академија во Скопје објавен во дневните печати „Слободен печат“ и „Коха“ на ден петок 01.12.2022 година

Open call for tender “Procurement of a IT equipment”

08/29/2022 - 11:59

Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje, for the project „Modern tools for wildfires' risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness" is announcing an Open Call for procurement of IT equipment. Invitation to tender:

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

08/29/2022 - 11:59

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација

06/30/2022 - 11:40

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација