Оrganizational structure

Организација и систематизација

Организација увод 1а

организација увод алерт

Воената академија, согласно Законот за вработени во образованието за обавување на дејноста и работите е управувана од Декан, Продекан за финансии и Продекан за настава. За извршување на дејноста и работите, организирана е во дел од административен карактер и едукациска дејност.

Организација менаџмент

Управување

Воената академија, согласно Законот за вработени во образованието за обавување на дејноста и работите е управувана од Декан, Продекан за финансии и Продекан за настава. За извршување на дејноста и работите, организирана е во дел од административен карактер и едукациска дејност.

Организација - администрација

Администрација

За спроведување на работите од административен карактер и тоа правни, административно стручни и технички работи и сметководствено-финансиски работи во Воената академија се организираат два сектори и едно независно одделение.

Организација - едукациска

Едукациска дејност

Воената академија како единствена воена високо-образовна и научна институција во Република Македонија има основна задача да школува, оспособува и усовршува кадар за потребите на: МО, АРМ, Системот за управување со кризи, Системот за заштита и спасување и да се бави со НИР за потребите на одбраната согласно со закон.