About us

академија

The Military Academy (MA) was established by the Law on Military Academy, which regulates its work in accordance with the Law on Higher Education and Law on Scientific and Research Activity in the Republic of Macedonia.

Академија - Историјат 1

Почеток на военото школство

 • Со формирањето на АРМ (април 1992) се појави потребата за школување старешини и нивно оспособување за раководење и командување со единиците и установите на Армијата.
 • За решавање на овој проблем, во мај 1992 година при ГШ на АРМ се формира Одделение за школство (ОШ), кое подоцна (април 1993) се преименува во Установа за обучување на воени старешини (УОВС).

 

Основни задачи на ОШ и установата

 • прифаќање на питомците и учениците од воените школи на поранешната ЈНА и организирање на нивното дошколување
 • конципирање на военошколскиот систем и моделот на школување старешини за АРМ.
 • почеток со работа на Командно-штабната школа (КШШ)

Академија - Историјат 3

Формирање на академијата

 • Во тригодишната работа на Установата дошколуван е голем број старешини за АРМ, изработен е Проект за формирање воена академија, подготвен е предлог на Закон за воена академија и извршени се кадровски, просторни, материјални и други подготовки за реализација на проектот. Во овој период, на 01.10.1994 година е примена првата класа слушатели на КШШ.
 • На 07. јуни 1995 година Собранието на Република Македонија донесе Закон за воена академија со кој е основана Воената академија на Република Македонија. Според овој Закон Установата за обучување на воени старешини се трансформира во Воена академија.
 • Воената академија е дефинирана како воена високо-образовна и научноистражувачка установа која, според Законот, својата дејност ја врши согласно Законот за високото образование и Законот за научно-истражувачката дејност.
 • Воената академија го носи името „Генерал Михаило Апостолски“ кој бил командант на ГШ на Македонија во Народноослободителната војна (НОВ) 1941-1945 година.

Академија - Историјат 4

Временски индекс

 • Во септември 1995 година на школување се примени првите питомци во 1. година на Воената академија. Академската година почна во октомври, а почетокот со работа на Академијата свечено е одбележен на 11ти Октомври – Денот на востанието на македонскиот народ кога питомците од 1. година ја дадоа свечената обврска.
 • Во учебната 2003/04 година не се изврши прием на питомци за додипломските студии (мораториум).
 • Во Декември 2008 година, Владата на Република македонија донесе одлука за рестартирање на работата на Воената академија, како придружна членка на Универзитетот “Гоце Делчев“ – Штип
 • А од Септември 2009 година, по рестартирањето на работата на воената академија е примена и нова класа на питомци и слушатели.

Академија - статус

Status

The MA will be accredited by the Ministry of Education and Science in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS), an independent higher education and scientific research institutes.
MA realizes university studies of the first cycle (undergraduate), second cycle (master’s and specialization) and third cycle (Ph.D. studies). The university diploma for students who complete MA education will be verified in the country, which will enable the cadets and students to have an opportunity for further education in the educational system of the Republic of Macedonia and foreign member states of the Bologna Process.

Академија - Мисија

Mission

The Military Academy as the only military higher education and scientific institution in the Republic of Macedonia has the basic task of educating, training and improving staff for the needs of the MoD, Army of the Republic of Macedonia, the Crisis Management and Protection and Rescue System =, also to deal with the science and research  for defense needs according to law.

Академија - графикон