Prof. Ph.D. Elenior Nikolov

Проф. д-р. Елениор Николов
Military Academy
Vice-Dean for finance, investments and international cooperation
Associate professor, Colonel

Опис на работната позиција

Проф. д-р. Елениор Николов е роден на 24.11.1968 година во Велес, каде го завршил и основното училиште. Средното образование го завршил во Средното техничко училиште во Велес, насока машински техничар, со одличен успех. Оженет е и татко на 2 деца. По национална припадност е Македонец.

Education
2009 Доктор по технички науки (УКИМ, Машински факултет - Скопје) - Истражување на динамичкото однесување на моторите со внатрешно согорување
2000 Магистер по машински науки (УКИМ, Машински факултет - Скопје) - Истражување на просторот за согорување кај бензинските мотори, од аспект на супер брзо бездетонатно согорување
1995 Постдипломски студии (УКИМ, Машински факултет - Скопје)
1992 Дипломиран машински инженер (Воено техничка академија - Загреб, Р. Хрватска) - Мотори и моторни возила
Training and development
2011 Полковник
2007 Потполковник
2002 Мајор
2001 Капетан I класа
1996 Капетан
1992 Поручник
Membership in pro-scientific associations
2017-2019 Учесник во истражувачки тим од Воена академија, за меѓународен проект "Напреден систем за превенција и рана детекција на шумски пожари"
2014- Учесник во истражувачки тим од Воена академија, за национален проект "Извршеното истражување (анализа) и доставување на конкретни мерки кои треба да се преземат за подобрување на состојбата во дирекцијата за заштита и спасување и ЦУК во РМ"
2006-2009 Учесник во истражувачки тим од Р. Македонија за NATO-Sfp, меѓународен проект "Management of Security Related R&D in support of Defence Industrial Transformation, NATO" - Sfp 982063
Information technology
Has certified knowledge in information technologies and actively uses all office applications.
Languages
Македонски
English
German
Италијански
Work experience
2015- Вонреден професор во областите Мотори и моторни возила и Оклопни борбени возила на Воената академија во Скопје
2010- Доцент во областите Мотори и моторни возила и Оклопни борбени возила на Воената академија во Скопје
2001- Асистент во областите Мотори и моторни возила и Оклопни борбени возила на Воената академија во Скопје
1996- Помлад асистент во областите Мотори и моторни возила на Воената академија во Скопје
Scientific papers
Над 30 научни и стручни трудови објавени во зборници на научни конференции и научни списанија