Teaching capacity

Наставен капацитет

Основни информации и краток увод околу наставниот капацитет на воената академија, наставниците, научните работници и нивни соработници, како и образовниот процес со поделбата по циклуси на универзитетски студии.

Наставен капацитет - наставници

Наставен кадар

За реализација на академската програма на ВА се вклучени:

 • Наставници, научни работници и соработници од ВА, МО, ГШ и АРМ
 • Наставници, научни работници и соработници од други факултети
 • Експерти од МО, ГШ, единици на АРМ и останати институции

Избор на наставници и соработници:

 • Во согласност со законот за високо образование

Наставен кадар во воената академија:

 • 7 + 3 доктори на науки
 • 10 + 9 магистри
 • 2 Лектори, 1 Англиски и 1 Француски

Наставен капацитет - процес

Образовен процес

Образовниот процес го сочинуваат:

Три циклуси на универзитетски студии согласно Болоњската конвенција и Европскиот кредит трансфер систем

 • (во трење од 4+1+3 години)
 • Прв циклус (додипломски)
 • Втор циклус (магистратура и специјализација)
 • Трет циклус (докторат) од областа на воените науки, одбраната и безебедноста
 • Примарно ниво на едукација на кандидати за офицери со завршен цивилен факултет за офицери на логистичките специјалности и други служби во АРМ (во форма на Курс во траење од 11 месеци)
 • Во рамките на континуираната професионална едукација на офицерскиот кор на АРМ се реализираат курсеви:И
 • Средно ниво (за следниве должности: – командири на чета и штабни должности на баталјонско ниво)
 • Специјализација за командни и штабни должности ( за команданти на баталони, штабни должности на ниво на бригада и повисоко и должности во ГШ на АРМ)