First cycle of study

First cycle of study

Прв циклус - секц 1

Enrollment

The right to enroll in the first cycle of study may have persons who have passed school graduation in high school or final examination after completion of appropriate vocational secondary education with four years and who qualify the conditions for enrollment of studies from the Law and the Statute of the Military Academy.

The first cycle of studies at the Academy last four years and its completion shall acquire 240 ECTS credits. These studies enable cadets and students for employment of certain professional jobs or to enter the second cycle of university studies. The person, who had completed the studies, obtained a diploma accompanied by a supplement to the appropriate profession if the law otherwise stated.

Прв циклус - секц 3

Повторување

Питомците имаат право да повторуваат само еднаш за време на студиите на Академијата. Студентите од прв циклус на студии, за потребите на управувањето со кризи и заштитата и спасување, имаат право да ги завршат започнатите студии според студиската програма на која се запишале, во период најмногу два пати подолг од пропишаното траење на студиите.

Прв циклус - секц 4а

Прв циклус - секц 4 алерт

Студиите на Академијата за стекнување на образование од прв циклус на студии за потребите на Министерството и Армијата се организираат како редовни студии, а студиите за потребите на управувањето со кризи и заштитата и спасувањето може да се организираат како редовни студии.

Прв циклус - измени секц 5

Доколку по истекот на рокот настане измена на студиската програма, питомецот, односно студентот може да ги продолжи студиите по изменетата студиска програма врз основа на општ акт на Академијата. Доколку по истекот на рокот студиската програма згасне, питомецот, односно студентот може стекнатите кредити за одредени предметни програми да ги пренесе на друга студиска програма и да ги продолжи студиите врз основа на општ акт на Академијата. Доколку по истекот на рокот не настане измена, односно згаснување на студиската програма, питомецот, односно студентот може да ги продолжи студиите на студиската програма на која се запишал.

Прв циклус - програма

Наставна програма

Наставната програма на ДДС овозможува:

  • Основно познавање на општествени, природно-математички, технички и воени науки
  • Компјутерски познавања
  • Изучување на странски јазици (Англиски + друг изборен јазик)
  • Високо ниво на експертиза на тактичко ниво
  • Физичко воспитание
  • Подготовка за првите командни и останати должности

 

 

Елаборати од студиски програми