Oдлука на деканатската управа на Воена академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии

08/11/2023 - 10:43

Oдлука на деканатската управа на Воена академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособувување и осовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија објавен на ден 08.06.2023 година

Одлука на деканатската управа на ВА