Oдлука на деканатската управа на Воена академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии

11.08.2023

Oдлука на деканатската управа на Воена академија по разгледување на приговорите поднесени по Конкурс за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособувување и осовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија објавен на ден 08.06.2023 година

Одлука на деканатската управа на ВА