ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНИ ЕКСПЕРТИ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.12.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за ангажирање на надворешни експерти.

 

 

 

 

 

 

Покана за учество

preven-t-td3-b8a_invit_en.pdf 

Дел А

prevent-td3-b8b_itt_en.docx

prevent-td3-b8o3_contractnotice_simp_neg_en.docx

Дел Б

b8d_annexigc_en.pdf

b8j1_annexvifif_en.pdf

b8j3_annexvilefind_en.pdf

b8j4_annexvilefcompany_en.pdf 

b8j5_annexvilefpublic_en.pdf

prven_t_td3_b8f_annexiitorglobal_en.docx

Лот 1

prenen-t-td3_lot-1_b8h_annexivexperts_en.xlsx

reven_t-td3_lot-1_b8c_contract_en.docx

preven_t-td3_lot-1_b8g_annexiiiom_en_.docx

preven-t-td3_-lot-1_-b8i1_annexvbudgetglobal_en.docx

Лот 2

prenen-t-td3_lot-2_b8h_annexivexperts_en.xlsx

preven_t-td3_lot-2_b8c_contract_en.docx

preven_t-td3_lot-2_b8g_annexiiiom_en_.docx

preven-t-td3_-lot-2_-b8i1_annexvbudgetglobal_en.docx

Дел Ц

preven-t-td3-b8o6_list_simp_en.docx

preven-t-td3_b8l_admingrid_en.docx 

preven-t-td3_lot-1_-b8m2_evalgrid_global_en.docx

preven-t-td3_lot-2_-b8m2_evalgrid_global_en.docx

Дел Д

preven-t-td3_a14a_declaration_honour_procurement_en-1.docx 

preven-t-td3_b8o7_tenderform_simp_neg_en.docx 

Покани

preven-t-td3-b8a_invit_en-jakimoski.pdf

preven-t-td3-b8a_invit_en-kacurova.pdf

preven-t-td3-b8a_invit_en-leshoski.pdf