:en military academy co-organiser of the regional strategic leadership course (rslc): :mk воена академија ко-организатор на регионалниот курс за стратегиско лидерство (rslc):

07.06.2022

ENGLISH


The Military Academy is once again proving its leadership role in the region in the field of defense and security education.

The first module of the Regional Strategic Leadership Course (RSLC) was successfully completed. It took part from the period May 30 to June 3, 2022, at the National Defense Academy in Vienna.

The Dean of the Military Academy Prof. Dr. Sc. Mitko Bogdanoski, Colonel, as one of the creators and co-directors of this course and Assoc. Prof. Dr. Sc. Dimitar Bogatinov, major, participated in this Module as observers. They will be responsible for the planning and implementation of Module 2, which will be held in Skopje from 03 - 07 October 2022. The third module will be held in November, in R. Serbia.

The course participants are senior civilian and military leaders from the strategic level of public administration, politics, business, and the media.The first module was a highly informative program, which in addition to working together on a nationwide strategic process in case of a blackout, also included visits to the Permanent Representation of Austria at the OSCE, the AIES - Austrian Institute for European and Security Policy and the Industriellenvereinigung included.

This Regional Strategic Leadership Course (RSLC) was initiated on 26 September 2018 in the wake of the Western Balkans Defence Summit in Graz, where the defence ministers of Austria, Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro and Serbia met. It was the first time since 2011 that all the relevant players in the region had come together. With its "whole of government" approach, the course is intended as a platform for top-level executives from the participating states. Mutual respect and trust - the foundations for regional cooperation - are to be promoted in this way.

MACEDONIAN

Воената академија повторно ја докажува својата лидерска улога во регионот во областа на образованието во одбраната и безбедноста.

Првиот модул на Регионалниот курс за стратегиско лидерство (RSLC) е успешно завршен. Истиот се реализира во периодот од 30 мај до 3 јуни 2022 година, во Националната одбранбена академија во Виена.
Деканот на Воената академија проф. д-р Митко Богданоски, полковник, како еден од креаторите и ко-директор на овој курс и вон. проф. д-р Димитар Богатинов, мајор, зедоа учество како набљудувачи на овој модул. Истите ќе бидат одговорни за планирање и реализација на Модулот 2, кој ќе се одржи во Скопје од 03 - 07 октомври 2022 година. Третиот модул ќе се одржи во ноември, во Р. Србија.Учесниците на курсот се високи цивилни и воени лидери на стратешко ниво од јавната администрација, политиката, бизнисот и медиумите.

Првиот модул вклучуваше високо информативна програма, која покрај заедничката работа на национален стратешки процес во случај на дефект на напојувањето со електрична енергија (затемнување), вклучуваше и посети на Постојаното претставништво на Австрија при ОБСЕ, AIES - Австрискиот институт за европска и безбедносна политика и Федерација на австриски индустрии (Industriellenvereinigung).

Овој регионален курс за стратегиско лидерство (RSLC) беше инициран на 26 септември 2018 година во пресрет на Самитот за одбрана на Западен Балкан во Грац, каде што се состанаа министрите за одбрана на Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Србија. Тоа беше прв пат од 2011 година сите релевантни фактори во регионот да се соберат заедно. Со својот пристап „whole of government", курсот е наменет како платформа за лидери на највисоко ниво од земјите-учеснички. На овој начин треба да се промовираат меѓусебното почитување и доверба - основите на регионалната соработка.

GALLERY