:en realized multiplicative event 3: :mk одржан мултипликативен настан 3:

27.05.2022

ENGLISH


As part of the project Disaster Prevention ICT (Information and Computer Technology) (PREDICT) activities, representatives of the Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje on May 25 attended the Multiplicative Event 3 which was organized by the partner institution DUCOR "Partenija Zogravski" Skopje. Coordinator of the PREDICT project is the Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje, which was realized in a Consortium with: General Directorate of Fire Safety and Civil Protection - Ministry of Interior, Bulgaria, Asociacion IT Solutions For All, Spain, and Steve Naumov Primary School.

The purpose of Multiplicative Event 3 was:
1. To present the results of the project PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) granted by the EU Erasmus + Program.
2. Promotion of the results from IO1, IO2, IO3, IO4.
3. To present the project activities and results to the interested stakeholders;
4. To exchange opinions and suggestions on how to improve the results and further work.

MACEDONIAN

Како дел од проектот Превенција од катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија) (ПРЕДИКТ) активности, претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје на 25 мај присустувуваа на Мултипликативниот настан 3 кој беше во организација на партнерската институција ДУЦOР „Партенија Зографски“ Скопје. Координатор на проектот ПРЕДИКТ е Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје кој го реализираше во Конзорциум со: Генерална дирекција противпожарна безбедност и цивилна заштита - МВР, Бугарија, Asociacion IT Solutions For All, Шпанија, и ОУ Стив Наумов.

Целта на Мултипликативниот настан 3 беше:
1. Да се ​​презентираат резултатите од проектот ПРЕвенција на катастрофи ИКТ (Информатска и компјутерска технологија) доделен од Програмата Еразмус + на ЕУ.
2. Промоција на резултатите од IO1, IO2, IO3, IO4.
3. Да ги презентира проектните активности и резултати пред заинтересираните чинители;
4. Да се ​​разменуваат мислења и предлози како да се подобрат резултатите и понатамошната работа.