:en successfully accomplished ltta project activity by representatives from the military academy on the topic short-term staff training: :mk учество на претставници од воената академија на еразмус+ llta активност на тема краткорочна обука на персоналот:

17.04.2022

ENGLISH


From 08-13 April 2022, the „Sosyal Etki Derneği“ Association from the Republic of Turkey organized and hosted Erasmus + LLTA (learning activity, teaching, training) on the topic "Short-term staff training", part of the Erasmus + project "Integration of digital learning in educational programs".
Besides the participants from the Military Academy, 14 additional representatives from the Republic of Finland, the Republic of Portugal, the Republic of Turkey, and the Czech Republic actively participated in the event. Within the activity, specific directions were given for further activities related to the project, as well as an evaluation of the previous activities.

The representatives of the „Sosyal Etki Derneği“ Association through their presentations:

• Introduced the Turkish education system;
• Demonstrated tools that would be used during the educational process;
• Demonstrated implementation of educational games in the education process;
• The results of the questionnaires for evaluation of the teaching processes were additionally presented.
The Erasmus+ project “Integrating Digital Learning Competencies into the Education Curriculum” aims to raise students’ digital skills and is based on digital competence which is one of the 8 core competencies proposed by the European Parliament and the Council for Lifelong Learning. Digital competence includes the secure and critical use of information society technology (IST) for business, communication, and effective networking. This is supported by the basic skills of modern information technology: the use of computers for receiving, evaluating, storing, producing, presenting, and exchanging information and communicating and participating in collaborative information networks.


MACEDONIAN

Во период од 08-13 Април 2022 година, Здружението „Sosyal Etki Derneği“ од Република Турција беше организатор и домаќин на Еразмус+ LLTA (активност за учење, настава, обука) на тема „Краткорочна обука на персоналот“ која е дел од Еразмус + проектот „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“.
Освен претставниците од Воената академија, активно учествo на активноста земаа уште 14 претставници од Р.Финска, Р.Португалија, Р.Турција, Р. Чешка. Во рамките на активноста се дадоа конкретни насоки за понатамошните активности во врска со проектот, како и евалуација на досегашните активности.


Домакините на активноста од НВО„Sosyal Etki Derneği“ од Р. Турција преку своите излагања:
• Го претставија турскиот едукативен систем;
• Прикажаа алатки кои што би се користеле во текот на едукативниот процес;
• Прикажаа имплементирање на едукативни игри во процесот на образование;
• Дополнително беа прикажани резултатите од прашалниците за евалуација на наставните процеси.
Еразмус+ проектот „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“ има за цел да ги подигне дигиталните вештини кај студентите и истиот се заснова на дигитална компетентност која е една од 8-те основни компетенции предложени од Европскиот парламент и Советот за доживотно учење. Дигиталната компетентност вклучува безбедна и критичка употреба на технологијата на информатичкото општество (ИСТ) за: деловни активности, комуникација и ефикасна мрежна соработка. Ова е поддржано од основни вештини на современата информатичка технологија: употреба на компјутери за примање, проценка, складирање, производство, презентирање и размена на информации и комуникација и учество во информатички мрежи за соработка.


GALLERY