:en military academy, part of the viking 22 exercise: :mk воената академија, дел од тимот за оценување на вежбата викинг 22:

06.04.2022

ENGLISH


In the period from March 28 to April 6, 2022, Captain Monika Kachurova MSc., a teaching assistant at the Military Academy, takes part in a computer-assisted international exercise Viking 22, in the Kingdom of Sweden. Her role was to evaluate the technical support of the cyber exercise as part of the exercise evaluation team.

Viking 22 is a distributed exercise using computer technology where units commanding various headquarters "virtually fight" with the help of simulations.Viking 22 is based on an entirely new international scenario “Northern Continent”, built on the Nordic geography, but where the content is taken from modern-age conflicts. The scenario is adapted to Nato doctrines and the processes used in operations. All of this offers a great opportunity for staff to learn and practice with international colleagues within the framework of joint operations.

More than 50 countries and 70 civilian organizations (civilians, military personnel, and police) took part in the exercise for military and civilian cooperation and it was realized in Enköping in the Kingdom of Sweden. Participants were distributed in nine locations, in six different countries. The core of the exercise/simulation was in Enköping in the Kingdom of Sweden, where about 1,000 soldiers, civilians, and police were deployed, with additional participants in other Swedish cities: Uppsala, Karlskrona, and Kungsängen.

The exercise is part of Swedish - US cooperation that has been ongoing since 1999 that was introduced as an international forum for cooperation at the Nato Washington summit.

MACEDONIAN

Во периодот од 28-ми Март до 06-ти Април 2022 година, капетан м-р Моника Качурова, асистент во Воената академија, зема учество на компјутерски поддржуваната меѓународна вежба Викинг 22, која се реализираше во Кралството Шведска. Нејзината улога беше оценувач за техничката поддршка на вежбата во делот на сајбер, дел од тимот за оценување на вежбата.

Викинг 22 е дистрибуирана вежба со помош на компјутерската технологија каде единиците со кои командуваат различните штабови „виртуелно војуваат“ со помош на симулации.

Во суштина Викинг 22 се заснова на целосно ново меѓународно сценарио „Северен континент“, кое е изградено на нордиските простори, но каде содржината е преземена од конфликти во модерното време. Сценариото е прилагодено согласно доктрините на НАТО и процесите што се користат во операциите. Сето ова нуди одлична можност за персоналот да учи и вежба со меѓународните колеги во рамките на заедничките операции.
Учество во вежбата земаа повеќе од 50 држави и 70 цивилни организации (цивили, воен персонал и полициски состав) и истата се реализираше во Енѓепинг во Кралството Шведска. Учесниците беа распространети на девет локации, во шест различни земји. Јадрото на вежбата/симулацијата беше во Енѓепинг во Кралството Шведска, каде беа распоредени околу 1.000 војници, цивили и полицајци, а дополнително учесници имаше и во други Шведски градови: Упсала, Карлскрона и Кунгзенген.


Вежбата е дел од шведската американска соработка која трае од 1999 година и е воведена како меѓународен форум за соработка на самитот на НАТО Вашингтон.