:en strengthening cooperation between the military academy and the national defense university college in oslo, kingdom of norway : :mk продлабочување на соработката на воената академија со националниот одбранбен универзитетски колеџ во осло, кралство но

04.03.2022

ENGLISH


In the period from February 28 to March 04, 2022, a delegation from the Military Academy led by the Dean, COL. Dr. Sc. Mitko Bogdanoski visited the National Defense University College in Oslo, Kingdom of Norway as a part of the cooperation established, among other things, on the basis of the inter-institutional bilateral agreement in accordance with the EU Erasmus+ programme.
The primary aim of the visit was to consider the possibilities for strengthening the cooperation between the institutions, to visit the two cadets who were in the process of realization of student mobility at the Military Academy in Oslo, Kingdom of Norway, as well as to participate in teaching staff exchange in accordance with the Erasmus+ programme.


During the visit, the members of the delegation from the Military Academy met the NDUC Rector, Lars Arne Aulie, the Dean of the seven schools, Saira Basit, Head of Section, Geir Isaksen and the Head of the Internationalisation Section, Marit Rye-Ramberg, as well as with the Macedonian Ambassador in the Kingdom of Norway, Mr. Sergjim Muhamed. During the meetings, mutual interest was expressed to strengthen the already established cooperation via the Erasmus+ programme, which has resulted in an exchange of three Norwegian cadets during the winter semester and two Macedonian cadets in the spring semester.
As possible areas for further enhancement of the cooperation, the Dean of the Military Academy pointed out the forming of a partnership between the institutions in accordance with the Erasmus+ programme regarding the international defense research project Summer Camp, as well as other EU and NATO supported projects, considering the opportunity of supporting the National Cyber Security and Digital Forensics Institute by the National Defense University College, as well as analysis and enhancement of the students/cadets and professors exchange between the institutions.


MACEDONIAN

Во периодот од 28 февруари до 04 март 2022 година, делегација од Воената академија предводена од Деканот, полковник проф. д-р Митко Богданоски го посети Националниот одбранбен универзитетски колеџ во Осло, Кралство Норвешка, како дел од соработката воспоставена меѓу другото и врз основа на меѓуинституционалниот билатерален договор помеѓу двете институции во согласност со програмата на ЕУ Еразмус+.
Цел на посетата беше разгледување на можностите за продлабочување на соработката помеѓу двете институции, посета на двајцата питомци кои во тој период учествува во едносеместрална размена на Воената академија во Осло, Кралство Норвешка, како и учество во размена на професори според програмата Еразмус+.


За време на посетата членовите на делегацијата од Воената академија остварија средба со Ректорот на Националниот одбранбен универзитетски колеџ, Ларс Арне Аулие, Деканката на седумте факултети во рамките на колеџот, Саира Басит, Раководителот на оддел, Геир Исаксен и Раководителката на одделот за интернационализација, Марит Рај-Рамберг, како и со македонскиот амбасадор во Кралството Норвешка г-дин Серџим Мухамед. За време на средбите беше покажан заемен интерес во насока на продлабочување на веќе отпочнатата соработка преку програмата Еразмус+, во рамките на која тројца норвешки питомци реализираа едносеместрална размена во Воената академија на Република Северна Македонија за време на зимскиот семестар, а двајца мадкедонски во Воената академија на Кралството Норвешка во летниот.


Како можни области за понатамошно развивање на соработката, Деканот на Воената академија ги посочи остварувањето на партнерство помеѓу двете институции во рамките на програмата Еразмус+ на меѓународниот одбранбен истражувачки проект Летен кампус, како и други проекти поддржани од ЕУ и НАТО, разгледувањето на можноста за поддршка на Националниот институт за сајбер безбедност и дигитална форензика на Воената академија од страна на Националниот одбранбен универзитетски колеџ, како и анализа и надградување на размената на питомци и професори помеѓу двете институции.