:en representatives from military academy took part at international conference on the topic: planning, challenges of disaster management and resilience: :mk претставници од воената академија земаа учество на меѓународна конференција на тема: планирање и

14.02.2022

ENGLISH


In the period from 11-13.02.2022 year in Athens, the Republic of Greece has held an international conference in a hybrid way through the Zoom platform on the topic: "Planning, Challenges of Disaster Management and Resilience" organized by the Chemistry Department of the International Hellenic University and Hephaestus Advanced Laboratory, which was held hybrid from 11 to 13 February in Athens, the Republic of Greece.  The conference was virtually attended by professors and associates from the Military Academy "General Mihailo Apostolski" -Skopje, an associate member of the University "Goce Delchev" -Stip, who presented their papers remotely through the Zoom platform.


More than 60 papers by authors from the Republic of Greece, Spain, the Republic of North Macedonia, the Philippines, Taiwan, Finland and other countries were presented at the conference within the three-day conference divided into 8 sessions.
The International conference highlighted the joint international cooperation between the Republic of Greece and the Republic of North Macedonia, especially in important international projects such as Resistant and ECHO, the first international project sponsored by the European Commission and the second project sponsored by the Horizon 2020 fund of European Union. Also at the same time was emphasized the possibility for increasing the cooperation in international projects with other countries participating in the international conference.


The honour and pleasure to be the first presenter at the conference had prof. Orce  Popovski with the paper titled: Sustainable development concept - fiasco or the only hope to survive" co-authored with MSc. Ljupco Shosholovski. The next presented paper was entitled: "Climate change and challenges that are being created" by prof. Andrej Iliev,  co-authored with prof. Nenad Taneski, Vice Dean for education and research and associate professor and MSc. Sasa Smileski. In the second session, MSc Nikola Kletnikov presented the paper: "Knowledge of vulnerable groups from North Macedonia, Bulgaria, and Spain related to protection and rescue - fundament for build stronger community resilience" co-authored with associate professor Biljana Karovska Andonovska,  and prof. Metodija Dojcinovski also from Military academy. More information can be found on the conference page at: https://www.idafk.com/icpcdmr-2022/indexEN.html

MACEDONIAN

Во период од 11-13.02.2022 година на хибриден начин преку платформата Zoom се одржа меѓународна конференција на тема: „Планирање и предизвици од управувањето со катастрофи и отпорност“ која се реализираше во во Атина, Република Грција од страна на одделот за хемија на меѓународниот Хеленски универзитет и Хефест напредната лабараторија.На конференцијата учествуваа професори и соработници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип со свои трудови. Во рамките на тридневната конференија поделена во 8 сесии беа презентирани повеќе од 60 трудови на автори од: Грција, Шпанија, Северна Македонија, Филипини, Тајван, Финска и други држави.

Во рамките на меѓународната конференција се истакна заедничаката меѓународна соработка на Република Грција и Република Северна Македонија, особено во значајни меѓународни проекти како Resistant и ECHO, првиот меѓуанроден проект спонзориран од European commission и вториот меѓународен проект спонзориран од фондот Horizon 2020 на Европската унија. Воедно се истакна можноста за продлабочување на соработката во меѓународни проекти и со останатите држави учеснички на меѓународната конференција.

Чест и задоволство прв да го презентира својот труд  ја имаше  д-р Орце Поповски, редовен професор  на трудот со наслов „Концептот на одржлив развој и фијаско или единствена надеж за преживување“ во коавторство со м-р Љупчо Шошоловски, соработник. Следниот презентиран труд беше со наслов  „Климатските промени и предизвиците кои ги создаваат“ од страна на д-р Андреј Илиев редовен професор изработен во коавторство со д-р Ненад Танески, вонреден професор и м-р Саша Смилески, соработник. Во втората сесија, од страна на м-р Никола Клетников беше презентиран трудот: „Знаење за ранливите групи од Северна Македонија, Бугарија и Шпанија поврзани со заштита и спасување-фундамент за градење посилна отпорна заедница“ во коавторство со д-р Билјана Каровска Андоновска, вонреден професор и д-р Методија Дојчиновски, редовен професор од Воената академија. Повеќе информаци за меѓународната конференција може да се најдат на: https://www.idafk.com/icpcdmr-2022/indexEN.html

GALLERY

Декан: Митко Богданоски
Продекан: Елениор Николов
Продекан: Ненад Танески

СООПШТЕНИЈА