:en successfully accomplished meeting with the representatives from centre for security cooperation racviac for the joint project proposal strengthening see resilient cyber security against hybrid threats (strength): :mk реализиран координтивен состанок с

22.01.2022

ENGLISH


On the 18Th of January, 2022, a meeting was accomplished with representatives from the Centre for security cooperation “Racviac” at the military academy premises.
The delegation from the Centre for security cooperation “Racviac” was led by Racviac Deputy Director Major General Slaven Zdilar, accompanied by Lieutenant Colonel Mariko Romic, Director of Activities, Colonel Predrag Omrcen, Lieutenant Colonel Arta Driza, Planning Officer.
The working group was hosted by the dean of the Military Academy, Dr Sc. Prof. Mitko Bogdanoski, Colonel, accompanied by Dr. Sc. Prof. Dimitar Bogatinov, major and MSc. Goce Stevanoski, teaching assistant, major.
The Dean of the academy led the discussion throughout the meeting, presenting the history of the academy, organizational structure, degrees of education, activities, and international co-operation.


During the meeting there was a fruitful discussion to define the project application and activities arising from the proposal for the "Strengthening SEE Resilient Cyber Security against Hybrid Threats (STRENGTH) project, as well as steps and areas for future co-operation.
The project is currently in a beginning stage and still has to be elaborated in detail during follow-up meetings in order to prepare the final draft of projects and enter them into the RACVIAC Programme.
The two sides agreed that co-operation between the Centre for security cooperation “Racviac” and the Military academy “General Mihailo Apostolski” should continue at an increased pace in the upcoming years.


MACEDONIAN

На ден 18-ти Јануари 2022 година, во просториите на Воената академија, се реализираше координативен состанок со претставници од Центарот за меѓународна соработка „Раквијак“.
Делегацијата од Центарот за меѓународна соработка „Раквијак“ ја предводеше заменик директор на Раквијак - генерал мајор Славен Здилар, а него го придружуваа: потполковник Марико Ромич, директор на активности, полковник Предраг Омрчен и потполковник Арта Дриза, офицер за планирање.
Домаќин на работната група беше деканот на Воената академија, д-р Митко Богданоски, ред. проф., полковник, дополнително учество на состанокот земаа д-р Димитар Богатинов, вон. проф., мајор и м-р Гоце Стеваноски, соработник, мајор.


Деканот на академијата ја предводеше дискусијата во текот на целиот состанок, при што беше направен краток осврт на историјата на академија, организациската структура, степените на образование, активностите како и меѓународната соработка.На состанокот се дискутираше и додефинирање проектната апликација и активностите кои произлегуваат од предлог проектот “Strengthening SEE Resilient Cyber Security against Hybrid Threats (STRENGTH)", како и чекорите и областите за идната соработка. Проектот моментно е во почетна фаза и сé уште мора детално да се елаборира за време на проследените состаноци со цел да се подготви конечниот нацрт на проектите и да се влезат во програмата на Центарот за меѓународна соработка „Раквијак“.

Двете страни се согласија дека соработката помеѓу Центарот за меѓународна соработка „Раквијак“ и Воената академија "Генерал Михаило Апостолски" треба да продолжи со засилено темпо во идните години.