:en successful accomplishment of the annual radli conference: :mk реализирана годишната конференција од радли проектот:

22.09.2021

ENGLISH


In the period September 12 - September 15, 2021, the annual conference of the (RADLI - Regional ADL Initiative) project was accomplished.

The annual conference was held in Ohrid, and was attended by representatives of the Military Academies from Belgrade and Skopje, representatives of the Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina and Slovenia, as well as representatives from the Jefferson Institute -  United States.

The purpose of the annual conference was to review the activities carried out in 2020 - 2021, to share experiences from Covid19, as well as to agree on the following activities and areas of cooperation for 2022.During the last day of the conference, participants visit the Military Academy "General Mihailo Apostolski" - Skopje. The participant had a reception from the Dean of MA, prof. Dr. Mitko Bogdanoski, Colonel, during which a presentation of the capacities and activities of the Military Academy in the part of distance learning was realized.

MACEDONIAN

Во рамките на (RADLI – Regional ADL Initiative) проектот, во периодот од 12 септември до 15 септември 2021 г. се реализираше годишната конференција. Целта на проектот е развој на регионалната соработка во областа на учење на далечина.

Годишната конференција беше реализирана во Охрид, а учество земаа претставници од  Воените академии од Белград и Скопје, преставници од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина и Словенија како и претставници од Јеферсон институот од САД.

Целта на годишната конференција беше да се согладаат активностите кои беа реализирани во 2020 - 2021 година, искуствата за време на Covid19, како и да се договорат следни активности и области на соработка за 2022 година.За време на последниот дел од конференцијата, беше реализана посета на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје. Групата од проектот имаше прием од Деканот на ВА, проф. д-р Митко Богданоски, полковник, при што беше реализирана презентација на капацитите и активностите на Воената академија во делот за учење на далечина.

GALLERY

Декан: Митко Богданоски
Продекан: Елениор Николов
Продекан: Ненад Танески

СООПШТЕНИЈА