Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во учебната 2020/20

03.09.2020

img319img320


GALLERY