листа на кандидати со освоени поени од проверката-познавање на англиски јазик по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв

27.07.2016

 


Листа на кандидати со освоени поени од  проверката-познавање на англиски јазик


р.бр. питомец/кандидат Презимеи име

 Вкупно освоени поени


кандидат Јанушевски Стефан

95


питомец Василев Никола

95


питомец Ангелов Бојан

77


питомец Тошевски Михаило

89


питомец Садику Миѓен

98


питомец Стоиманов Јане

81

  Конкурсна комисија:

   -  д-р Југослав Ачкоски, доцент, потполковник,претседател, с.р.

   -  д-р Димитар Богатинов, капетан, заменик претседател, с.р.

   -  Јулијана Петковска, постар водник, секретар и член, с.р.

   - Ивица Стојановски, потполковник, член, с.р.

   - Фисник Алими, капетан,член, с.р.