Листа на кандидати кои ја поминале физичка проверката и влк по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за

25.07.2016

Листа на кандидати кои го поминале физичка проверка 


р.бр.

 

кандидат/

питомец

Презиме и име

Оценка од ВЛК

Поени од ФП

питомец

Василев Никола

способен

8.7

питомец

Ангелов Бојан

способен

9.2

питомец

Тошевски Михаило

способен

9.2

питомец

Садику Миѓен

способен

8.7

питомец

Стоиманов Јане

способен

8.8

Конкурсна комисија:

   -  д-р Југослав Ачкоски, доцент, потполковник,претседател, с.р.

   -  д-р Димитар Богатинов, капетан, заменик претседател, с.р.

   -  Јулијана Петковска, постар водник, секретар и член, с.р.

   - Ивица Стојановски, потполковник, член

   - Фисник Алими, капетан, член, с.р.


Листа на кандидати биле на лекарска комисија и поминале на физички проверки    

Кандидат

  Презиме и име

Оценка од    ВЛК

Поени од ФП

1.

кандидат

Јанушевски Стефан

способен

7.6

 Конкурсна комисија:

   -  д-р Југослав Ачкоски, доцент, потполковник,претседател, с.р.

   -  д-р Димитар Богатинов, капетан, заменик претседател, с.р.

   -  Јулијана Петковска, постар водник, секретар и член, с.р.

   - Ивица Стојановски, потполковник, член

   - Фисник Алими, капетан, член, с.р.