ИЗВЕСТУВАЊЕ до сите кандидати за Упис на Воена академија во учебната 2016/2017 за докомплетирање на потребните документи

21.07.2016

 

Ги повикуваме сите кандидати кои имаат подесено документи за Упис на Воена академија “Генерал Михаило Апостолски“ во учебната 2016/2017 година, а кои ги немаат комплетирано сите потребни документи за учество на истиот, тоа да го сторат најдоцна до 25.07.2017 година(Понеделник) до 16:00 часот во Деканат на Воена академија.
*Посебно напоменуваме да се достават: Диплома за положена државна матура и Свидетелства од сите четири година на средно образование.

Претседател на конкурсна комисија
п о л к о в н и к
д-р Драге Петрески, ред.проф. с.р.