Список на кандидати за упис на ва кои треба да се јават на физички проверки на ден 21.07.2016 (четврток) и 22.07.2016 (петок) на воен стадион во градски парк (до арената филип втори)-скопје најдоцна до 08:45

20.07.2016

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА кои треба да се јават на ФИЗИЧКИ ПРОВЕРКИ на ден 21.07.2016 (ЧЕТВРТОК) на Воен стадион во Градски парк (до арената Филип Втори)-Скопје најдоцна до 08:45

 


реден број

(ID)

Име, татково име и Презиме

Резултат

Забелешка

1

1

АНДРЕЈ Славчо ВАСИЛЕВ
2

3

ВИКТОРИЈА Горан ЗДРАВКОВ
3

4

ФИЛИП Сашо МЛАДЕНОВСКИ
4

10

ИВАН Ангелче ГОЧЕВСКИ
5

11

КРИСТИЈАН Витко СОФРОНИОСКИ
6

12

АЛЕКСАНДАР Виктор КРАЛЕВ
7

13

ДРАГАН Јанче ДАНИЛОВ
8

14

МАРИО Слободан ТРИШОСКИ
9

15

МОНИКА Перица МИХАИЛОВСКА
10

16

ДЕНИЦА Тодор ЦАЦКОВА
11

20

БОЈАН Љупчо ТРАЈКОВСКИ
12

22

ВИКТОРИЈА Менде ЈАНЕВСКА
13

23

ФИЛИП Дарко ЈОРДАНОСКИ
14

24

АНГЕЛА Горан СТАВРОВА
15

25

АЛЕКСАНДАР Бобан ПЉАЧКОВСКИ
16

26

АЛЕКСАНДАР Славче ЦВЕТАНОВСКИ
17

28

СИМОНА Драганчо ИЛОВА
18

29

СТЕФАН Ѓорѓи СТОЈАНОСКИ
19

30

ФИЛИП Гоце КОЦЕВСКИ
20

32

ДИЈАНА Славе ИГЕВСКА
21

34

ПЕТРЕ Горан РИСТОВСКИ
22

37

ЈЕТОН Јлмас АЈДАРИ
23

39

ИВАНА Марјан ДИМКОВСКА
24

40

ТОМИСЛАВ Марјан ДИМКОВСКИ
25

41

ВУКИЦА Игор БОГДАНОВСКА
26

43

АЛЕКСАНДАР Горанчо МАКСИМОВ
27

44

ГОЦЕ Горан СОФЕСКИ
28

45

ДИМЧЕ Бојан КАРТИНОВ
29

50

АНГЕЛА Марјан НИКОЛОВСКА
30

51

ДРАГАНЧО Јовица ЈАКОВЛЕВСКИ
31

52

СОТИМИР Мирослав ТОМЕВСКИ
32

56

ТРАЈЧЕ Зоран ПЕТРОВСКИ
33

73

МАРТИНА Дејан ЈАКИМОВСКА

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА кои треба да се јават на ФИЗИЧКИ ПРОВЕРКИ на ден 22.07.2016 (ПЕТОК) на Воен стадион во Градски парк (до арената Филип Втори)-Скопје најдоцна до 08:45


реден број

(ID)

Име, татково име и Презиме

Резултат

Забелешка

1

54

ИВОНА Зоран СТОЈАДИНОВИЌ
2

55

ХРИСТИНА Тоде ПЕТРЕСКА
3

57

ДИОНИС Нехат УКШИНИ
4

58

МИРКО Сашко ДОДЕВСКИ
5

60

ТУГАЈ Таџетин СЕЈФУЛА
6

62

НИКОЛА Кирче СПАСОВ
7

63

ДИЈАНА Гоце ЈАКИМОВСКА
8

64

ЈОВАН Зоран ЧИПЛАКОВСКИ
9

66

МИЛОШ Драган АЛЕКСИЌ
10

67

НИКОЛЧЕ Стево СТОЛЕСКИ
11

68

СТЕФАН Злате МИЛОШЕВИЌ
12

70

ИЛЕ Ванче ШОПОВ
13

71

АНЃЕЛО Далибор МАЏОСКИ
14

72

ЕРЕН Хаљиљ АБДУЛАХ
15

76

ВЕСА Беким АЈДИНИ
16

77

АЛЕКСАНДАР Бошко МОЈСОСКИ
17

79

КРИСТИЈАН Ацо ПОПОВСКИ
18

80

ФИЛИП Божо КОЧОСКИ
19

82

БОБАН Никола ПАВЛЕСКИ
20

84

СЕЛИМ Несрет НОВОБРДАЛИЈА
21

86

АЛЕКСАНДАР Богољуб РУФЧЕСКИ
22

87

ЈАСМИНА Димче НАУНОВА
23

88

БОЈАН Спасе ЈОВЕСКИ
24

96

АЛТИН Зулфер ЉУТФИУ
25

97

МОНИКА Кирил МИТРЕВСК
26

99

ПЕТРУШ Горан СТОЈАНОВСКИ
27

102

ВИКТОР Борис ЃОРЃИОСКИ
28

109

ГОРДАН Томислав ЈАНЕВСКИ
29

110

ПЕРИЦА Чедомир КИПРИЈАНОВИЌ
30

113

КАЛИНА Киро КИРОВА
31

116

АЛЕКСАНДАР Зоран ТРАЈКОВСКИ
32

118

БЕРАТ Џемаил АЗИЗ