Список на кандидати за упис на ва кои треба да се јават на лекарски преглед во воено-медицински центар-скопје (18,19,20.07.2016)

14.07.2016

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА

кои треба да се јават на ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД на ден 18.07.2016 (ПОНЕДЕЛНИК) во ВОЕНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ најдоцна до 08:30


реден број

(ID)

Име, татково име и Презиме

Резултат

Забелешка

1

1

АНДРЕЈ Славчо ВАСИЛЕВ
2

3

ВИКТОРИЈА Горан ЗДРАВКОВ
3

4

ФИЛИП Сашо МЛАДЕНОВСКИ
4

10

ИВАН Ангелче ГОЧЕВСКИ
5

11

КРИСТИЈАН Витко СОФРОНИОСКИ
6

12

АЛЕКСАНДАР Виктор КРАЛЕВ
7

13

ДРАГАН Јанче ДАНИЛОВ
8

14

МАРИО Слободан ТРИШОСКИ
9

15

МОНИКА Перица МИХАИЛОВСКА
10

16

ДЕНИЦА Тодор ЦАЦКОВА
11

19

БОЈАН Трендо АНДОНОВ
12

20

БОЈАН Љупчо ТРАЈКОВСКИ
13

21

МАРТИН Влатко БЛАГОЕВСКИ
14

22

ВИКТОРИЈА Менде ЈАНЕВСКА
15

23

ФИЛИП Дарко ЈОРДАНОСКИ
16

24

АНГЕЛА Горан СТАВРОВА
17

25

АЛЕКСАНДАР Бобан ПЉАЧКОВСКИ
18

26

АЛЕКСАНДАР Славче ЦВЕТАНОВСКИ
19

28

СИМОНА Драганчо ИЛОВА
20

29

СТЕФАН Ѓорѓи СТОЈАНОСКИ
21

30

ФИЛИП Гоце КОЦЕВСКИ
22

32

ДИЈАНА Славе ИГЕВСКА
23

34

ПЕТРЕ Горан РИСТОВСКИ
24

37

ЈЕТОН Јлмас АЈДАРИ
25

56

ТРАЈЧЕ Зоран ПЕТРОВСКИ

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА

кои треба да се јават на ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД на ден 19.07.2016 (ВТОРНИК) во ВОЕНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ најдоцна до 08:30


реден број

(ID)

Име, татково име и Презиме

Резултат

Забелешка

1

40

ТОМИСЛАВ Марјан ДИМКОВСКИ
2

41

ВУКИЦА Игор БОГДАНОВСКА
3

43

АЛЕКСАНДАР Горанчо МАКСИМОВ
4

44

ГОЦЕ Горан СОФЕСКИ
5

45

ДИМЧЕ Бојан КАРТИНОВ
6

46

КЕТИ Павле ФИЛИПОВСКА
7

50

АНГЕЛА Марјан НИКОЛОВСКА
8

51

ДРАГАНЧО Јовица ЈАКОВЛЕВСКИ
9

52

СОТИМИР Мирослав ТОМЕВСКИ
10

54

ИВОНА Зоран СТОЈАДИНОВИЌ
11

55

ХРИСТИНА Тоде ПЕТРЕСКА
12

39

ИВАНА Марјан ДИМКОВСКА
13

57

ДИОНИС Нехат УКШИНИ
14

58

МИРКО Сашко ДОДЕВСКИ
15

59

СТЕФАНИЈА Далибор ЃОРЃИВСКА
16

60

ТУГАЈ Таџетин СЕЈФУЛА
17

62

НИКОЛА Кирче СПАСОВ
18

63

ДИЈАНА Гоце ЈАКИМОВСКА
19

64

ЈОВАН Зоран ЧИПЛАКОВСКИ
20

66

МИЛОШ Драган АЛЕКСИЌ
21

67

НИКОЛЧЕ Стево СТОЛЕСКИ
22

68

СТЕФАН Злате МИЛОШЕВИЌ
23

70

ИЛЕ Ванче ШОПОВ
24

71

АНЃЕЛО Далибор МАЏОСКИ
25

72

ЕРЕН Хаљиљ АБДУЛАХ

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА

кои треба да се јават на ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД на ден 20.07.2016 (СРЕДА)

во ВОЕНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ најдоцна до 08:30


реден број

(ID)

Име, татково име и Презиме

Резултат

Забелешка

1

73

МАРТИНА Дејан ЈАКИМОВСКА
2

75

КРИСТИЈАН Раде СЕКУЛОВСКИ
3

76

ВЕСА Беким АЈДИНИ
4

77

АЛЕКСАНДАР Бошко МОЈСОСКИ
5

79

КРИСТИЈАН Ацо ПОПОВСКИ
6

80

ФИЛИП Божо КОЧОСКИ
7

82

БОБАН Никола ПАВЛЕСКИ
8

83

НИКОЛА Александар ЃОРЃИЕВ
9

84

СЕЛИМ Несрет НОВОБРДАЛИЈА
10

86

АЛЕКСАНДАР Богољуб РУФЧЕСКИ
11

87

ЈАСМИНА Димче НАУНОВА
12

88

БОЈАН Спасе ЈОВЕСКИ
13

89

ВЕЛИМИР Сашо ЃОРЃИЕВСКИ
14

95

МИХАИЛ Стефан СКЕПАРОВСКИ
15

96

АЛТИН Зулфер ЉУТФИУ
16

97

МОНИКА Кирил МИТРЕВСК
17

99

ПЕТРУШ Горан СТОЈАНОВСКИ
18

101

БОБАН Климе ЦВЕТКОВ
19

102

ВИКТОР Борис ЃОРЃИОСКИ
20

103

КРИСТИАН Таќо СТОЈАНИ
21

109

ГОРДАН Томислав ЈАНЕВСКИ
22

110

ПЕРИЦА Чедомир КИПРИЈАНОВИЌ
23

113

КАЛИНА Киро КИРОВА
24

116

АЛЕКСАНДАР Зоран ТРАЈКОВСКИ
25

118

БЕРАТ Џемаил АЗИЗ