Список на кандидати кои треба да се јават на тестирање по англиски јазик во касарна илинден на ден 13.07.2016 (среда) најдоцна до 09:00 часот

11.07.2016

Преземи .pdf верзија

реден број

(ID)

Име, татково име и Презиме

Резултат

Забелешка

1

59

СТЕФАНИЈА Далибор ЃОРЃИВСКА
2

60

ТУГАЈ Таџетин СЕЈФУЛА
3

62

НИКОЛА Кирче СПАСОВ
4

64

ЈОВАН Зоран ЧИПЛАКОВСКИ
5

66

МИЛОШ Драган АЛЕКСИЌ
6

67

НИКОЛЧЕ Стево СТОЛЕСКИ
7

68

СТЕФАН Злате МИЛОШЕВИЌ
8

70

ИЛЕ Ванче ШОПОВ
9

71

АНЃЕЛО Далибор МАЏОСКИ
10

72

ЕРЕН Хаљиљ АБДУЛАХ
11

73

МАРТИНА Дејан ЈАКИМОВСКА
12

75

КРИСТИЈАН Раде СЕКУЛОВСКИ
13

76

ВЕСА Беким АЈДИНИ
14

77

АЛЕКСАНДАР Бошко МОЈСОСКИ
15

79

КРИСТИЈАН Ацо ПОПОВСКИ
16

80

ФИЛИП Божо КОЧОСКИ
17

82

БОБАН Никола ПАВЛЕСКИ
18

83

НИКОЛА Александар ЃОРЃИЕВ
19

86

АЛЕКСАНДАР Богољуб РУФЧЕСКИ
20

87

ЈАСМИНА Димче НАУНОВА
21

88

БОЈАН Спасе ЈОВЕСКИ
22

89

ВЕЛИМИР Сашо ЃОРЃИЕВСКИ
23

95

МИХАИЛ Стефан СКЕПАРОВСКИ
24

96

АЛТИН Зулфер ЉУТФИУ
25

97

МОНИКА Кирил МИТРЕВСК
26

99

ПЕТРУШ Горан СТОЈАНОВСКИ
27

101

БОБАН Климе ЦВЕТКОВ
28

102

ВИКТОР Борис ЃОРЃИОСКИ
29

103

КРИСТИАН Таќо СТОЈАНИ
30

109

ГОРДАН Томислав ЈАНЕВСКИ
31

110

ПЕРИЦА Чедомир КИПРИЈАНОВИЌ
32

113

КАЛИНА Киро КИРОВА
33

116

АЛЕКСАНДАР Зоран ТРАЈКОВСКИ
34

118

БЕРАТ Џемаил АЗИЗ
35

63

ДИЈАНА Гоце ЈАКИМОВСКА
36

84

СЕЛИМ Несрет НОВОБРДАЛИЈА
37

 

38

 

39

 


GALLERY