Датум и листа на кандидати за псохолошки прегледи за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје

07.07.2016

Преземи .pdf верзија

Групата да се јави на психолошките прегледи на ден 13.07.2016 година (СРЕДА)

на Воена академија најдоцна до 09:00 часот


Ред.бр

Име татково име и презиме

1.

Бобан Драган Митевски

2.

Иван Раде Симоновски

3.

Филип Зоран Костов

4.

Елези Митат Бордиљ

5.

Ивана Мирослав Сарафимовска

6.

Алмина Адем Тотиќ

7.

Иван Киро Довчински

8.

Димитар Владо Гаврилов

9.

Стефан Драган Јанушевски

10.

Милан Јован Павлов

11.

Елена Мите Коцева

12.

Даниела Пано Ѓорчева

13.

Бојан Благоја Николовски

14.

Димитар Ристо Даневски

15.

Арменд Исмет Шаини

16.

Никола Зоран Наумовски

17.

Томе Зоран Саздовски

18.

Мартин Милан Цинцароски

19.

Јован Борче Стојановски

20.

Стојан Јосиф Вангеловски

21.

Елеонора Влатко Милановска

22.

Борче Слободан Антовски

23.

Бошко Ѓорѓи Игнатовски

24.

Драган Тони Ѓоргиев

25.

Весна Атанас Кираџиева

26.

Дарко Славко Стојанев

27.

Александар Никола Мијаковски

28.

Дејан Александар Кузмановски

29.

Иван Сашо Киковиќ Поп-Гонов

30.

Ивица Драги Спасовски

31.

Михајло Трифун Панов

32.

Арбен Исмаил Лимани

33.

Димче Бојан Картинов

34.

Христијан Трајанче Мицески

35.

Тауљант Неби Арифи

36.

Никола Славчо Василев

37.

Михајло Јован  Тошевски

38.

Бојан Перо Ангелов

39.

Садику Миѓен

40.

Јане Стоименов

41.

Лазев Душко Петар

42.

Дејан Илијовски

43.

Драганче Талевски

44.

Дејан Лозанов

45.

Пеце Николовски

 


GALLERY